โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 19/09/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆตามสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตนเอง
ดังนั้นองค์ความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานนั้น จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณทิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดโครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงานคือ 1) INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้มิติใหม่ในรูปแบบ Discovery Museum ทางด้านการเงินและการลงทุน 2) ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในช่วงต่างๆ ที่ประเทศเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองตลอดจนข้อคิดและบทเรียนจากบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศให้สามารถวิวัฒน์และพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน 3) โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรและเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการทำการเกษตรสมัยใหม่ระดับภูมิภาค 4)การเก็บขยะที่บริเวณชายหาดพัทยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในการมาทัศนศึกษาและการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภัยอันตรายจากขยะริมชายทะเล ซึ่งกิจกรรมการเก็บขยะนี้ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมในด้านเศรฐกิจของจังหวัดชลบุรี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางคณะเศรษศาสตร์ ECON ZERO WASTE อีกด้วย
ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และประสบการณ์จากแหล่งความรู้จริงที่ใช้ประกอบการศึกษาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อตัดสินใจเลือกสถานที่สหกิจศึกษาในอนาคตได้ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังตอบสนองต่อนโยบายของทำมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 19-23 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 25 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล