งาน "ระลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย"

วันที่เริ่มต้น 30/10/2565 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 30/10/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจรย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุด 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักหอสมุด สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6401102365   นางสาวธนาภรณ์   หวานแหลม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102388   นายประกอบบุญ   ประดับวงษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102452   นางสาวสุภาดา   รักกระโทก : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6414102332   นายภราดร   ธรรมทรรศนะดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102365   นางสาวกันตยา   ไพรอนุรักษ์คีรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6418102414   นางสาวเกวลิน   ทาใจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6422101421   นายพสิษฐ   สุปรีย์วัฒนะสกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6422101513   นายอภิสิทธิ์   ขาวสลับ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6501102305   นายกฤตโชค   ศรีวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102504   นายศุภกิจ   ประกายเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501125308   นายฉัตรชัย   ดอยพนาวัลย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126304   นางสาวกรกนก   นางาม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126444   นางสาวปิยะฉัตร   สรรพาพร : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126540   นางสาวศุภาวินี   เพ็งสกุล : เกษตรอินทรีย์ 3ชั่วโมง
6503101340   นางสาวภัทรวดี   เรือนไสว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6504102315   นางสาวญดาพร   สรรพอาสา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102321   นายธนวัฒน์   จันทร์ทรัพย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102332   นางสาวปิยะพร   ทันสมัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504106311   นางสาวเกศกาญจน์ฎา   สังข์สุวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6505101315   นางสาวกัญญาวัชร   สุภชัยเลิศสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101369   นายธนะพัฒน์   จันทราช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101380   นางสาวนพบุรีรัตน์   ดีด้วยชาติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101427   นางสาวฟ้าใส   จงสดับกลาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101448   นายวรวุฒิ   ไทยธานี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105441   นางสาวสวรรยา   สุดประเสริฐ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101347   นางสาวชนาธินาถ   ของสวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6509101370   นายภูเบศวร์   โสพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509102348   นางสาวนลพรรณ   กองธรรม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6514102482   นายสืบสกุล   สังห้อ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6522101307   นางสาวกรวรรณ   วิไลวรรณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6522101332   นางสาวชนม์ชนก   เอี่ยมอักษร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101376   นางสาวนิญาดา   สีดา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล