โครงการ "มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน"
-
วันที่เริ่มต้น 11/10/2565 เวลา 3:00 วันที่สิ้นสุด 11/10/2565 เวลา 14:00
สถานที่จัด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6207108302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปราณพานิชกิจ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 16ชั่วโมง
6207108307   นางสาวณัฏฐกานต์   ทองคำ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 16ชั่วโมง
6307108306   นางสาวอรญา   ชุมแสง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 16ชั่วโมง
6407101002   นายธนกิจ   เพลินจิตต์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 16ชั่วโมง
6407101003   นายภัทรพล   ชะริทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 16ชั่วโมง
6407101305   นายพีรพล   ท้วมศรี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 16ชั่วโมง
6407101310   นายปริวัฒน์   ไชยสะอาด : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 16ชั่วโมง
6407104301   นางสาวกมลวรรณ   ภักดี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 16ชั่วโมง
6407104302   นางสาวนันท์นภัส   เต็งทอง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 16ชั่วโมง
6407104303   นางสาวอมรรัตน์   คงมั่น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 16ชั่วโมง
6407104307   นายภาณุชาติ   จันทร์แสงทอง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 16ชั่วโมง
6407107002   นางสาวปราณี   โพธิ์อาจ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 16ชั่วโมง
6407108303   นางสาวณัฐธิดา   เยลค์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 16ชั่วโมง
6407108307   นางสาวรัชฎากร   พันธ์เศรษฐ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 16ชั่วโมง
6407108312   นางสาววันวิสาข์   สุดเสนาะ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 16ชั่วโมง
6407108314   นายศักรินทร์   พุทธรักษ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 16ชั่วโมง
6407108320   นายฐานิสร์   มีจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 16ชั่วโมง
6507107009   นางสาวสุนิชา   กสีรักษ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 16ชั่วโมง
ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงาม ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ ที่สังคมได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินวิถีชีวิต ป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมทั้งใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นศักยภาพและทุนที่สำคัญยิ่งของชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทย ที่ได้แสดงออกในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากิน ความเชื่อและอื่นๆอีกมาก ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนั้น มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ
งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน เป็นประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวน ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปี โดยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลงมาสู่เมืองสังกัสสะในชมพูทวีป พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางที่สะดวกในสมัยนั้นคือทางน้ำ จึงได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน ต่อมาจึงเกิดเป็นประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือยาวของจังหวัด และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ประชาชนได้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทยไว้ให้อยู่คู่บ้านเมือง และยังเป็นการปลูกฝังให้รู้รักถิ่นฐานบ้านเกิด ซึ่งเป็นประเพณีที่ควรทำสืบต่อไป ซึ่งปัจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน จึงจัดโครงการ “อนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน” ร่วมกับวัดปากน้ำละแม อำเภอละแม และวัดคีรีวงค์ (วัดน้ำตก) อำเภอหลังสวน เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้นอกห้องเรียน สามารถทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นได้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสืบสานมรดกวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มน้ำ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้สืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   134 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยมีการร่วมขบวนใน 2 ขบวน ตั้งแต่เวลา 03.00 - 14.00 น. ขบวนวัดปากน้ำละแม และวัดคีรีวงศ์ (วัดน้ำตก) ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล