Good Health Strong Heart @ MJU : ชาวแม่โจ้งามสง่า สุขภาพกายาดี ใจแกร่ง
Good Health Strong Heart @ MJU
วันที่เริ่มต้น 20/10/2565 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 20/10/2565 เวลา 18:00
สถานที่จัด โดมแผ่พืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้(คณะพยาบาลศาสตร์) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพยาบาลศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในบทบาทผู้นำด้านสุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพเบื้องต้นด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ จึงได้จัดโครงการ Good Health Strong Heart @ MJU : ชาวแม่โจ้งามสง่า สุขภาพกายาดี ใจแกร่ง ด้วยการเต้นซุมบ้า ขยับลำตัวแขนขา บริหารสมอง เพิ่มสมรรถนะกายใจให้แข็งแรง เสริมบุคลิกภาพให้สง่างาม ตลอดจนมีความรู้ด้านการออกกำลังกายที่เหมาะสม สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคที่ป้องกันได้ รวมทั้งได้เครือข่ายกัลยาณมิตรในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น นับเป็นจุดริเริ่มนำร่องของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและการร่วมสร้างประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล