โครงการจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทสไทย (สัญจร) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(SUN THAILAND) ครั้งที่ 4/2565 (นักศึกษาช่วยงาน)

วันที่เริ่มต้น 26/10/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/10/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6214101380   นายรัตนชัย   พรมจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101302   นายกฤตเมธ   วรวุฒิพุทธพงศ์ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101322   นางสาวชรินรัตน์   พรมไชยยะ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101325   นายชลศักดิ์   ผาผง : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101351   นางสาวนาตาชา   กวดสำโรง : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101354   นางสาวนิชาภา   นวนด้วง : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101360   นายประพันธ์   โกฏิฉกรรจ์ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101370   นายพรพิพัฒน์   เข็มขาว : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101386   นางสาวรุ่งฤดี   เกตุรัตน์ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101405   นางสาวสุภาวิดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405101458   นางสาวอาทิตยา   นวลคำ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6406105321   นายวรพรต   วงค์คำมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 24ชั่วโมง
6501102325   นางสาวคีตภัทร   นาหรุ่น : พืชสวน (พืชผัก) 24ชั่วโมง
6501102326   นางสาวจรุงจิต   คีรีไพรภักดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 24ชั่วโมง
6501102545   นางสาวศิริรัตน์   สีเช้า : พืชสวน (ไม้ผล) 24ชั่วโมง
6506103314   นางสาวขัติยาภรณ์   แก้ววรรณา : บัญชี 24ชั่วโมง
6506103423   นางสาวภัทรธิตา   กนิษฐ์สกุล : บัญชี 24ชั่วโมง
6506103504   นางสาวอรฤทัย   ไชยวรณ์ : บัญชี 24ชั่วโมง
6506103506   นางสาวอริสรา   สระจันทึก : บัญชี 24ชั่วโมง
6506104468   นางสาวอัจฉรา   ไพรทูล : การบริหารการเงินและการลงทุน 24ชั่วโมง
สถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการศึกษา และวิจัย โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม รวมถึงการพยายามนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ถ่ายทอดผ่านกลไกการประยุกต์เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้ ดังนั้นบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคสถาบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การประยุกต์แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่นโยบายการบริหาร และกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพขององค์ความรู้ และบัณฑิตที่ถูกผลิตจากสถาบันนั้นๆ ด้วยเพราะสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ และบุคลากรที่จะออกสู่ชุมชน และสังคมเป็นสำคัญ
ด้วยเหตุผลสำคัญดังกล่าวข้างต้น การสร้างให้เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) เพื่อเป็นเวทีสำคัญสำหรับการกำหนดแนวนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานการชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน อันจะเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และการสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงต่อบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ นำสู่การเป็นต้นแบบสำคัญของภาคส่วนภายในสังคมของประเทศที่สามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อการขยายผลการดำเนินงานสู่ภาคส่วนอื่นได้ต่อไปในอนาคต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) ได้รับเป็นสถานที่ในการ การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)
ครั้งที่ 4/2565 ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล