โครงการพัฒนานักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ปีการศึกษา 2565
-
วันที่เริ่มต้น 09/09/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6207107310   นางสาวมลธิชา   สีพูแพน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 20ชั่วโมง
6207108302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปราณพานิชกิจ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6207108307   นางสาวณัฏฐกานต์   ทองคำ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6207108312   นายธีรศักดิ์   พรมจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6307108302   นางสาวฐนิดา   นาคเพชร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6307108306   นางสาวอรญา   ชุมแสง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6407101002   นายธนกิจ   เพลินจิตต์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6407101003   นายภัทรพล   ชะริทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6407101305   นายพีรพล   ท้วมศรี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6407101310   นายปริวัฒน์   ไชยสะอาด : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6407104301   นางสาวกมลวรรณ   ภักดี : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 20ชั่วโมง
6407104302   นางสาวนันท์นภัส   เต็งทอง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 20ชั่วโมง
6407104303   นางสาวอมรรัตน์   คงมั่น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 20ชั่วโมง
6407104307   นายภาณุชาติ   จันทร์แสงทอง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 20ชั่วโมง
6407107002   นางสาวปราณี   โพธิ์อาจ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 20ชั่วโมง
6407107307   นายภูมิธรรม   โพธิชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 20ชั่วโมง
6407108303   นางสาวณัฐธิดา   เยลค์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6407108307   นางสาวรัชฎากร   พันธ์เศรษฐ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6407108312   นางสาววันวิสาข์   สุดเสนาะ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6407108314   นายศักรินทร์   พุทธรักษ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6407108320   นายฐานิสร์   มีจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสการมีงานทำตลอดจนสนองตอบต่อการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มีนโยบายที่ชัดเจน ในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้คือการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผู้ซึ่งคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น การใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัยจะต้องมีกฎระเบียบและการมีความสามัคคีในการใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัยฯ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยให้กันนักศึกษาใหม่ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เรียนรู้กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติตนร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัยว่าต้องมีกฎระเบียบและการมีความสามัคคี เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้กฎระเบียบในมหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติตนร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดทำโครงการโครงการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   215 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2565 ในกิจกรรมต่าง ๆได้แก่
1.กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
2.กิจกรรมสันทนาการ และฝึกร้องเพลงมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.กิจกรรมคติพจน์ลูกแม่โจ้ กิจกรรม
4.กิจกรรมลอดซุ้มเกียรติยศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5.กิจกรรมผูดข้อมือรับขวัญอินทนิล
6.กิจกรรมร่วมร้องเพลงชาติแม่โจ้
7.กิจกรรมการประกวด หนุ่ม-สาว แม่โจ้ ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี
8.กิจกรรมแสดงดนตรี
9.กิจกรรมเทียนแห่งปัญญาประจำสาขาวิชา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล