โครงการเศรษฐศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 16/07/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/07/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะเศรษฐศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6212101315   นายปิติภัทร   อินต๊ะวิชา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102313   นางสาวธนิดา   เดชะบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102325   นางสาวภูริชยา   ดวงปัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102341   นายปกรณ์กิต   ทองเลี่ยม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6312101333   นางสาวสุจิรา   แซ่จื้อ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101301   นางสาวกานต์ธิดา   เครือโป้ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101302   นางสาวจิรัญญาภรณ์   โนทัย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101303   นางสาวชนกานต์   ภาคีขาว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101304   นางสาวณัฐณิชา   แก้วเสน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101305   นายธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101307   นายธรรมนูญ   บุญทวี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101316   นายภูตะวัน   ตุยทัง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101317   นางสาวมธุรดา   ทะมองไชย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101318   นางสาวมัณฑิรา   โชตะวัน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101319   นางสาวรัตนาภรณ์   เนื่องโพล้ง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101324   นายสรวิชญ์   เลิศคาลี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101330   นายเอกบดินทร์   วงศ์ธิดา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101332   นายจักรพรรดิ์   มูลอินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101333   นายจิรัฏฐ์   ทองพิทักษ์วงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101341   นายปิยวัฒน์   ถาตา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101343   นางสาวพรชิตา   ยาวังเสน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101345   นางสาวภัทธิยา   ขันทยศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101346   นางสาวภิญญประภา   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101347   นางสาวภิรมรัช   นัยวิภาค : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101351   นางสาวศศินา   ทองรักษ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101355   นายสุกฤษฎิ์   พลเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101361   นางสาวณัฐนรี   กุลธีรพัฒนสิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101362   นางสาวธวัลหทัย   ลาห้วยฮ้อ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101363   นางสาวนรินดา   ปันเป็ง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101364   นางสาววิมลลักษณ์   สอดพรมราช : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101366   นางสาวจิรประภา   ทำมา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412102301   นางสาวกัญญาณัฐ   มูลวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102302   นายจักรกฤษ   พัฒนทรัพย์กุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102303   นางสาวธัญชนก   พรมมิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102304   นายภราดร   ศรีปานรอด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102306   นางสาวเสาวลักษณ์   หลวงธรรม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102307   นางสาวกรรณิการ์   คำมงคล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102309   นางสาวอัจฉรา   แผ้วเกษม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412106301   นางสาวกัณฐิกา   บุญหนัก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106302   นายจักรพันธุ์   บุญสนธิ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106304   นางสาวณัฎฐณิชา   ติณรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106305   นางสาวณัฐชยา   ดวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106306   นางสาวณิชา   ทองคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106307   นายธีรเมธ   คำมี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106310   นายพลวัฒน์   นพคุณ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106312   นางสาวภูษณิศา   มุ่งดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106313   นางสาววริยา   สุดสาย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106314   นายวิโพ   โตเชอ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106316   นางสาวสราลักษณ์   ขาวใหม่ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412106318   นายสุรศักดิ์   มาคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412107301   นางสาวกฤชบงกช   ฟองทา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412107302   นางสาวกุลปริยา   พรมนิ่ม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107307   นางสาวบุษยมาส   หัตธสร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107309   นางสาวปิยธิดา   เครือศรี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107310   นางสาวพรวิสา   อินทานุวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107311   นางสาวพันธุ์วดี   มีแสง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107313   นางสาวสิรินกานต์   พรมมานอก : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107317   นางสาวจงพิสุทธิ์   อาคมานนท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107325   นางสาวอินธิรา   สุขจันทรา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด นักศึกษาต้องใช้ชีวิตทั้งสำหรับการเรียนและการร่วมกิจกรรมสร้างวินัยในตนเอง ควบคุมความประพฤติของตนเอง มีความมั่นคงแน่วแน่ และรับผิดชอบต่อตนเอง โดยถือเอามหาวิทยาลัยเป็นเวทีจำลองสังคมสำหรับการฝึกฝนคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ และประชาชนที่มีคุณภาพ ถึงแม้การศึกษาเล่าเรียนจะเป็นภารกิจหลักของนักศึกษาทุกคน แต่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก็มิใช่มีแต่กิจกรรมการเรียนการสอนเท่านั้น ช่วงเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงสำคัญของชีวิตที่ทุกคน จะได้แสวงหาประสบการณ์ให้มากที่สุด เพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญโลกกว้างเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตไปแล้ว นักศึกษาจึงต้องใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้สมบูรณ์ทั้งด้านการเรียนและการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ ดังนั้นคณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการเศรษฐศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล