โครงการความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE

วันที่เริ่มต้น 01/12/2564 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 31/12/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) คือ หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) จึงเป็นหนึ่งในกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก ดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอก (Work-based Learning) ในทุกรูปแบบ ที่ทำให้นักศึกษามีสมรรถนะ (ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ (Attitudes) และค่านิยม (Values) และคุณลักษณะตรงกับความต้องการของตลาดงาน และพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง โดย CWIE เป็นคำที่ครอบคลุมถึงสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น Sandwich Course, Practicum, Post-course Internship เป็นต้น
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 4 หลักสูตร โดยมีเนื้อหารายวิชา และแผนการศึกษาที่เน้นทางวิชาการ และการฝึกปฏิบัติ จึงมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และในช่วงเวลาที่ผ่านมานักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ออกสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคณาจารย์ก็ได้มีการนิเทศและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้น ส่วนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาก็มีการทำวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด ดังนั้นวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงมีแนวทางจะส่งเสริมหลักสูตรในสังกัด ให้พัฒนาเป็นหลักสูตร CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องมีแนวทางที่เหมาะสมชัดเจน โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตร CWIE ไปในทิศทางที่สอดรับกับรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล