โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมทักษะชีวิตและอาชีพ สอดรับในศตวรรษที่ 21

วันที่เริ่มต้น 01/09/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/11/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการเกษตร ที่มีชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือที่มีวัฒนธรรมด้านการเกษตรมาช้านา โดยมีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒน การธำรงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมประจำชาติที่ดีงามให้ดำรงอยู่ด้วยการปลูกฝังให้ บุคลากร นักศึกษา ตระหนักเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สามารถชัก นำสังคม ในฐานที่เป็นปัญญาชนของสังคม และในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จะเป็นวันลอยกระทงตามประเพณีของภาคเหนือในทุก ๆ ปี จังหวัดเชียงใหม่ได้ จัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนรรมที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้รู่จักมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้มีการบูรณาการด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ กองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาชมรมพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรถกระทง ขบวนและการแสดง เพื่อเข้าร่วมในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล