กิจกรรมไหว้ครู หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ปีการศึกษา 2565
-
วันที่เริ่มต้น 04/08/2565 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 04/08/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกำกับดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกรรมการ และมีตัวแทนบุคลากรและตัวแทนผู้นำนักศึกษาของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

คณะฯ มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกิจอื่น โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS [C.5 ผลและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกิจอื่นของสถาบัน] ซึ่งแนวทางการจัดกิจกรรมของคณะ มีดังนี้
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
2. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องหรือบูรณาการกับพันธกิจอื่น และส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะฯ

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะฯ จะมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมและ/หรือการให้บริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของคณะฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล