อบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

วันที่เริ่มต้น 07/08/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นปฏิบัติงานให้กับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบ โดยจัดให้นักศึกษามีกระบวนการเรียนรู้ที่มี การกำหนดรูปแบบการทำงานของนักศึกษา ให้สามารถทำงานอยู่ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเหมือนกับพนักงานคนหนึ่งขององค์กรผู้ใช้ บัณฑิต โดยอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ งานสหกิจศึกษาจึงได้กำหนดรูปแบบของกระบวนการตั้งแต่นักศึกษาลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจนกระทั่ง กลับมาจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยเริ่มตังแต่การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมด้าน ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านบุคลิภาพ วุฒิภาวะและคุณสมบัติของนักศึกษาให้พร้อมก่อนเข้า รับการฝึกปฏิบัติงานทำให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีทัศนคติทีดีในการทำงาน เป็นผู้ที่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา พร้อมที่จะพัฒนา ตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต้องการ เพื่อทำให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 251 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล