โครงการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ คณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่เริ่มต้น 15/09/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 2 พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ โดยเข้ารับการอบรมจากนักวิชาการศึกษา ในด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ระหว่าง วันที่ 15 - 18 กันยายน 2565 ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อฝึกการเป็นผู้นำองค์กรในการจัดโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ในปีการศึกษา 2565 เทอม 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 2 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 155 คน ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ โดยเข้ารับการอบรมจากนักวิชาการศึกษา ในด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ระหว่าง วันที่ 15 - 18 กันยายน 2565 ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อฝึกการเป็นผู้นำองค์กรในการจัดโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ในปีการศึกษา 2565 เทอม 2
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล