โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communications ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 05/09/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6218102332   นายดุลยวัต   ยะมนต์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102348   นายนวมินทร์   กีตา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102350   นายปฐพี   พิมพ์ทนต์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102356   นายพลากร   โยทะษร : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6218102364   นายภาคภูมิ   วีระพันธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102302   นายกษิดิศ   นิยมสำรวจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102304   นางสาวกัญญาภา   ปากเสนาะ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102305   นางสาวกัลยกร   อภิวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102308   นายกิตติภณ   มณีสุข : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102310   นางสาวเกศรา   ตาติ๊บ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102312   นางสาวเขมจิรา   ถิ่นสุข : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102316   นายจักรกฤษ   บุณยพานิช : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102317   MissChanmaly   Phommachanh : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102327   นายชลกันต์   ตันกิจประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102329   นายชัยศิริ   สมศรี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102331   นายโชค   แป้นเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102332   นางสาวญาดา   เรืองวัฒนกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102335   นางสาวณัฏฐณิชา   พิมพากุล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102337   นายณัฐกานต์   ปันทะเลิศ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102340   นายณัฐภพ   มีชำนาญ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102342   นายดลลภัส วิชัยคำ   คำนันท์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102344   นายเทิดเกียรติ์   โพธิ์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102347   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102352   นายธิติวัฒน์   มณีวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102354   นายธีรกร   คันธวังอินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102355   นายนพรุจ   ภู่พารา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102356   นางสาวนภัสสร   จีนะสฤษดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102357   นายนรวร   เตชะสร : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102358   นายนราธิป   นวลจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102361   นายนิติพล   ยืนยง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102362   นางสาวเบญจมาภรณ์   วงศ์เสนา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102363   นางสาวเบญจรัตน์   วันจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102364   นางสาวเบญญา   จิตรงามขำ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102366   นางสาวประภาวดี   ไชยมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102368   นางสาวปัณฑิตา   แก้วปัน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102371   นายปุวริศศร   จำนงค์วัฒน์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102374   นายพงศฑร   รัตนบุรี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102375   นางสาวพรชิตา   ถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102376   นางสาวพรธิภา   จันทร์ดาพรหม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102379   นายพลากร   ศรีวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102380   นายพัชรพล   ศรีมณี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102382   นายพัฒกร   สนธิ์ทิม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102384   นายพัทธดลย์   นาคมณี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102385   นายพัทธนะ   เพชรจรัสชัย : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102386   นายพันดวง   ผูกพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102389   นายพีณพัฒน์   บุณณสิริ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102390   นางสาวพุทธิชา   แสนสุข : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102392   นายภัทร   บุญบำรุง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102394   นายภาณุพัฒน์   มัธยะจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102395   นายภาณุภัทร   คำสี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102396   นายภานุวัฒน์   พูลสุข : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102397   นายภูสิทธิ์   รื่นพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102399   นางสาวยลดา   คล้ายสิทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102400   นายรัชพล   นุชเนื่อง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102401   นายราชสิริ   โกเสนตอ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102403   นายวรเมธ   เรือนคำ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102404   นางสาววรัญญา   บุญมา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102405   นายวรัญวิชญ์   ชาสงวน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102406   นายวโรดม   ใจแสน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102407   นายวายุเทพ   สุวรรณดี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102410   นางสาวศรัญญา   โต๊ะเก็ง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102412   นายศักดิ์สิทธิ์   สรรค์สร้าง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102413   นายศิพัตม์   เสวีวัลลภ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102415   นายศิวัช   ไตรนทีพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102421   นางสาวสุทธิดา   เก็งสาริกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102426   นางสาวอภิชญา   สมไหว : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102427   นางสาวอภิรดี   เอื้อธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102429   นางสาวอัศญาณิน   อินใจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102430   นางสาวอาทิตยา   ทองสังข์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102431   นางสาวอารยา   สิงห์ไผ่ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102433   นายกฤตพัส   บุรินตูม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102435   นายชัยวัฒน์   คำนวลจิตร : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102436   นายทักษ์ดนัย   เกษี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102440   นางสาวพรนภา   นนทจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102445   นางสาวกัญญารักษ์   ใจโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102446   นางสาวปัณฑ์ชนิต   นครังกุล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102447   นายสมชาย   ชัยศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102455   นายภูวดล   อรรถโกวิท : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102456   นางสาวษุภนุช   ศรีพิชิต : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102311   นางสาวจิรดา   ครองสัตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102314   นางสาวโชติกา   วงศ์โอฬาร : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102321   นายณัฐ   ลุงวิ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102335   นางสาวธนธิฌา   แก้วมา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102336   นายธนบดี   ไชยยศ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102343   นายธวัชชัย   ใจปวง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102348   นางสาวธารารัตน์   สุรินิตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102351   นายนพรัตน์   วงศ์เสนา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102352   นางสาวนภสร   กลิ่นจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102358   นายปรเมศ   ชิณวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102363   นางสาวพรชิตา   กันธิวา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102368   นางสาวพีรพรรณ   บำรุงศรี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102369   นางสาวเพชรไพลิน   สิงห์สุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102370   นางสาวเพ็ญพิชชา   วงศ์เทศ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102372   นายภคพล   คุณปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102375   นายภูเทพ   ชัยกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102379   นางสาวรุจิรา   ภักดีบุตร : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102380   นางสาวลลิตา   ทองระอา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102382   นางสาววรฤทัย   ขันธปรีชา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102386   นายวิสา   อินทนุ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102395   นางสาวสิตานัน   พงษ์อ้าย : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102397   นายสุรชัย   แก้วแฮ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102398   นางสาวสุวพัชร   ขุนเม่น : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102401   นางสาวอนุธิดา   ราชวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102419   นางสาวจารุกัญญ์   เครือจินจ๋อย : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102424   นางสาวชลธิชา   แก้วมนตรี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102440   นางสาวธวัลรัตน์   พรมเชื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102451   นางสาวปณิตตรา   ทูนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และการมีส่วนร่วมกันของนักศึกษาทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และสโมสรนักศึกษาได้กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communications ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมที่ดี ของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ และรู้จักการทำงานร่วมกัน โดยคณะสารสนเทศและการสื่อสารจะได้กำหนดจัดโครงการฯ ดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล