โครงการอบรมทักษะการผสมเครื่องดื่ม
The Best For Bartender
วันที่เริ่มต้น 24/08/2565 เวลา 11:00 วันที่สิ้นสุด 24/08/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด หน้าอาคารบุญรอด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
เนื่องด้วยนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมทักษะการผสมเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่องาน The Best For Bartender ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 36 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   32 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล