โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
-
วันที่เริ่มต้น 07/09/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อการศึกษาสหกิจศึกษาได้รับความรู้ที่จําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เพื่อสนองนโยบายของรัฐและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากขึ้น สามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยระบบ การเรียนการสอนของสหกิจศึกษาที่เน้นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการทำให้สถานประกอบการได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ทันที

โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้นักศึกษาได้นำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว นำไปปฏิบัติในสถานประกอบการให้ได้ผลดี ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน และทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างคณะสารสนเทศและการสื่อสาร กับสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต่อไป

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จะได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านได้ให้คำแนะนำและตรวจสอบความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามระเบียบ ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 225 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล