โครงการงานบุญสิงห์ไพร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 06/08/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/08/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งสถาบันที่มีการดำเนินการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และได้กำหนดสัญลักษณ์คือ สิงห์ไพรเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของชาววิทยาลัยบริหารศาสตร์ ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์การเมืองการปกครอง วิทยาลัยบริหารศาสตร์จึงได้มีการจัดงานบุญสิงห์ไพรสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล