กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์ในพม่า (และตะวันออกกลาง) กับงานด้านบรรเทาทุกข์” ปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 16/08/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/08/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของอาเซียน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเมืองโลกตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นถึงปัจจุบัน อาเซียนกับอุปสรรคของความแตกต่างหลากหลายของประเทศสมาชิก ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอาเซียนและแรงต่อต้าน และ ทฤษฎี และกรอบแนวคิดทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแนวทางดั้งเดิม แนวพฤติกรรม และยุคหลังแนวพฤติกรรม ทั้งที่เป็นแนวคิดกระแสหลักและนอกกระแสหลัก เพื่อใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และแนวโน้มของกิจการระหว่างประเทศภายในประเทศสมาชิกซึ่งส่งผลต่อสถานการณ์ดำรงอยู่ของอาเซียนในปัจจุบันและอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล