โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2565

วันที่เริ่มต้น 23/07/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 24/07/2565 เวลา 17:00
สถานที่จัด ณ ห้อง Study Room & Active learning คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2565
กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Study Room & Active learning คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   21 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ปี 2565
กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Study Room & Active learning คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล