โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2565 "กิจกรรมมอบสัญลักษณ์นักศึกษาใหม่ กลัดเข็มผูกไท ร้อยดวงใจ ช่อใหม่อินทนิล"
-
วันที่เริ่มต้น 16/08/2565 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 16/08/2565 เวลา 21:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6203101339   นางสาวยอดขวัญ   สังสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6204101340   นายภาสกร   เจริญศิลป์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6204102311   นางสาวมณีเนตร   เพ็ชรประกอบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6204103303   นายธีรภัทร์   ทองจันทร์ : เคมี 6ชั่วโมง
6204103315   นางสาวสุกัญญา   นามแก้ว : เคมี 6ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6205101385   นายสรายุทธ   แซ่อึ้ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101393   นายสุเมธ   สรรเพชร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101396   นายอชิตพล   ตากันธะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101402   นางสาวอัญญรัตน์   เชิงค้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101405   นายอำนาจ   อาจหาญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105361   นางสาววรลักษณ์   หงษ์เก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105369   นางสาวศิริโสภา   ชายคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105371   นางสาวสมิตา   อินอำพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6209101310   นางสาวเขมิกา   ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101316   นางสาวชนัญชิดา   บุณฑริกบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101320   นายณพงศ์   อินอ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101323   นางสาวณัฐธิดา   สถานเขื่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101327   นางสาวดารารัตน์   กลิ่นขจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101331   นายไตรมาตร   พลายวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101340   นายธีรภัทร์   ดวงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101342   นางสาวพิชญ์ธรินทร์ญา   จิภูนันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101348   นางสาวเปี่ยมปิติ   เปี่ยมปิ่นเศษ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101349   นางสาวพชรนันท์   ศักดินา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101350   นางสาวพรชนก   แตงไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101351   นางสาวพรวิภา   โกแสนตอ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101357   นางสาวพิมพ์นิภา   พวงมาลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101374   นางสาววิลาวัณย์   อุดมครบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101401   นางสาวปิยธิดา   หล้าคำมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 6ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 6ชั่วโมง
6210101319   นางสาวปริฉัตร   ปรากฎรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6212102301   นางสาวกรรณภิรมย์   บริบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102313   นางสาวธนิดา   เดชะบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102314   นางสาวธัญญากานต์   อุปปชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102317   นางสาวปาณิสรา   เปลี่ยนไทย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102319   นางสาวพัชริสา   โยธา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102322   นางสาวพิริยา   โกศล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102325   นางสาวภูริชยา   ดวงปัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102338   นายโชติวิทย์   คุ้มสว่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102339   นายทรงพล   พรมมี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6212102341   นายปกรณ์กิต   ทองเลี่ยม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6214101363   นางสาวสินีนาถ   ทิพย์สังวาลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123330   นายพศวัต   เรืองโฉม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123343   นางสาวศศิเพ็ญ   ทองมี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123345   นางสาวศิริวรรณ   ตุงไธสง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123349   นางสาวสุพัชรีย์   กาติ้ง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6215123354   นายอานนท์   ทับเพ็ชร : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6219103532   นายอานนท์   เตชนันท์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6301102301   นางสาวกนกวรรณ   ยะภูมิน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102303   นางสาวกรรณิกา   อริวรรณา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102304   นายกฤตภาส   สิงหนาท : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102305   นายกฤษฎา   ครูเล่งกี่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102306   นายกฤษณะ   วรรณภิละ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102309   นายกันต์พงษ์   ตันเจริญคีรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102310   นางสาวกาญจนา   กันทิยะวงษ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102312   นายกิตติภณ   อินหันต์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102314   นายกึ่งพุทธกาล   รักษาชนม์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102315   นางสาวเกสรา   ดาวไธสง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102321   นางสาวจารุวรรณ   มามาก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102322   นายจิรพัฒน์   พงษ์ดัด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102324   นางสาวจุฑามาส   วงษ์วิทยา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102325   นางสาวจุรีภรณ์   สมุทร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102326   นายชญานิน   บัวผัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102329   นายชัยธวัช   ใจรังษี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102330   นายชัยนันท์   ท้าวพรหม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102331   นางสาวชาลินี   อ่อนนางรอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102332   นายโชติรัตน   ภาวะโคตร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102335   นายฐิติภักดิ์   พรมราช : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102337   นางสาวณัฐธิดา   วงค์อารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102338   นางสาวณัฐนันท์   แก้วกุดเลาะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102339   นายณัฐพงศ์   แก้วเล็ก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102341   นายณัฐวุธ   แสนสองแคว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102342   นายดนุพล   เสบู่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102343   นายดรัณภพ   แซ่วื้อ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102344   นางสาวดรุณี   ธนะสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102347   นางสาวเทพปรียา   ไกรอาสา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102350   นายธนวัฒน์   เขื่อนใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102352   นางสาวธนิษฐา   เนาะดู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102354   นางสาวธิดารัตน์   โยชพนัส : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102355   นายธีทัต   คงเหล่า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102356   นายธีรพัฒน์   ใจการ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102358   นางสาวนลินญา   จอมทะรักษ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102359   นางสาวนวภรณ์   หลำเคลา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102365   นายบริสุทธิ์   รอดสรรเสริญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102368   นางสาวปณิดา   ปัญญาดิบวงศ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102369   นายปรเมศวร์   คิดแสวง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102370   นายประยูรศักดิ์   ทาบัว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102372   นางสาวปิยาภัสร์   เจริญสลุง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102373   นายพงศ์ภาณิช   คะใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102374   นายพงษ์ภิวัฒน   ชะนะภู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102375   นางสาวพรชิตา   ทรายคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102376   นางสาวพรนภา   ถึงเป้ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102377   นางสาวพรพรรณ   นามวงษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102378   นางสาวพรรณกาญจน์   วังวัล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102379   นางสาวพริ้มเพรา   ธูปประโคม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102381   นายพีรพัฒน์   บัวแสน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102382   นายภวดล   โพธิสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102383   นางสาวภัททิยา   เค็มมาก : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102385   นายภานุพงษ์   ยิ่งยง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102389   นางสาวมัลลิกา   ก๋งฉิน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102394   นางสาวรักษิณา   ไชยสิทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102395   นางสาวรัตนาภรณ์   แปงแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102396   นางสาวรุ่งอรุณ   บวรเกษตร : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102397   นางสาวลออรัตน์   บุญโตนด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102398   นางสาววนันญา   ตาลำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102399   นางสาววนัสสิตา   เจาะโพ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102400   นายวรเมธ   ทวีอภิรดีวุฒิ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102401   นางสาววรรณพร   แจ่มเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102402   นางสาววรัญญา   แสนวงษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102403   นางสาววริษา   อินยานวล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102404   นางสาววิภาดา   ลุงต๊ะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102405   นางสาววิภานันท์   จันทะภา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102407   นายวีรากร   อินทร์ทรา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102410   นายศวัสกร   น้อยเสาธง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102413   นางสาวศิวปรียา   อำพันธ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102415   นายสถาพร   แตงทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102418   นางสาวสมพร   พรหมนุช : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102420   นายสันติภาพ   แก้วประดิษฐ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102421   นายสัภยา   มากเงิน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102422   นางสาวสุกัญญา   เรืองหนีชาติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102423   นายสุทธิพงษ์   แร่กระสินธ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102425   นางสาวสุพรรษา   เพ็ชรชนะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102426   นางสาวสุภาพร   พงษ์แผ่นสี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102428   นางสาวอรุณวดี   ลาดทุ่ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102431   นายอัทพล   ปวงทุเลา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102432   นายอันดา   ขวัญจันทร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102433   นางสาวอาจรีย์   อ่อนโพนงาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102434   นางสาวอารญา   พิทักษ์ไพรวัลย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102438   นายเจษฎา   นันตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102439   นางสาวชฎาพรรณ   นายจาย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102440   นางสาวณิชกานต์   โตเจริญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102442   นางสาวพิมพร   ใจมา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301113301   นายชัชวาลย์   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301113302   นายณัฐพล   ตั้งเตี้ย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301113303   นายธนวัฒน์   ใจประเสริฐ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301113305   นางสาววิลาวรรณ   ชมภูเทพ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301113306   นายศรัญย์   ประทุมตรี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301125302   นางสาวกานต์ธีรา   คาลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125309   นางสาวชฎาภรณ์   ตาบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125311   นางสาวชิดชนก   ส่างสุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125315   นางสาวฐิติพร   เกษตรสุขใจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125316   นายฐิติพันธ์   จันต๊ะวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125320   นายธณธร   คำภีระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125325   นายชัชวิทย์   พฤกษ์ภิรมย์รัก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125326   นางสาวพรลภัส   ฟูสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125327   นางสาวพัชริญา   ภิราราม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125328   นางสาวพิชชา   ผัด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125336   นางสาววันทนา   เครือทัต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125338   นางสาวศสิประภา   พาวิชา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125347   นางสาวออมสิน   ปินคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125348   นายอัษฎาวุฒิ   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6301125349   นางสาวอาภัสรา   ฤทธิ์มาศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6303101301   นางสาวกมลลดา   ดิเรกศานต์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101302   นายกษิดิศ   ศิลป์ประกอบ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101303   นางสาวกัญญาวีร์   ศรีบุญมา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101304   นายเกษมศักดิ์   ชนะชล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101306   นางสาวณัฐนรี   มูลเมือง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101307   นายณัฐพงษ์   คนเที่ยง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101308   นางสาวณิชลดา   อุ่นเมือง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101309   นายดนัย   จันคำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101310   นายทัศน์พล   ภูวเกียรติกุล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101311   นางสาวทิพย์วรรณ   แสงเรือง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101312   นายธณนชัย   ศรีภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101314   นายธนดล   ฤกษ์ดี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101315   นายธวัชชัย   เชี่ยวชาญ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101317   นายธีรภัทร   สกลทัศน์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101318   นายธีรศักดิ์   ฮุนตระกูล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101321   นายบุญเกิด   จินดาประภาพร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101322   นางสาวปนัดดา   วัฒนาพันธุ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101324   นางสาวพิชญาภา   เทเพนทร์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101325   นางสาวพิมธิดา   ศรีจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101329   นายภาคิน   กองขุนทด : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101331   นายมนัญชัย   บุญคง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101332   นางสาวรติมา   เอมหลำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101333   นายวัชรพล   บุญตา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101334   นายวัศพล   รัตนพงษ์พิทักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101335   นายศรายุทธ   ธนันชัย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101337   นายสุภัควี   อินดี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101338   นายสุรยุทธ์   กึกก้องโลกา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101340   นายอนุพงศ์   เขื่อนแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101341   นายอัครชัย   ปูดอก : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101342   นายอำนาจ   ธนูไตร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101344   นายอนุชา   ประมวล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101345   นางสาวกนกวรรณ   ช้างแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303102301   นางสาวกรณิกา   อัตนสูตร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102302   นางสาวเขมิกา   สุพะศิริ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102303   นางสาวจงรักษ์   วันทอง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102304   นางสาวจิตตราภรณ์   ใจตื้อ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102306   นายจิระวัฒน์   ประทุมชาติ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102307   นายเจษฎา   งามพักตร์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102308   นางสาวชนากานต์   แจ้งสิทธาเวช : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102309   นายชวลิต   อินตาเส้า : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102310   นางสาวญาดา   เอี่ยมสอาด : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102312   นางสาวณัฐธิรา   คูณขุนทด : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102314   นางสาวธิดารัตน์   สุขทิพย์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102315   นายธีระนันต์   วาสีอนุรักษ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102316   นางสาวนันทการต์   อักขระพันธ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102318   นายปฏิญญา   พาดา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102319   นางสาวปิยนุช   จันทร์มูล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102320   นางสาวพรสุดา   บุระเนตร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102321   นางสาวภัคจีราพร   ปู่ก่ำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102322   นางสาวภัทริณี   ฤทธิ์เรืองรุ่ง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102323   นางสาวภีรนีย์   มหิสลากุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102326   นางสาวรุ่งตะวัน   สวนสวรรค์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102328   นางสาวสุพิชชา   กันทาวงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102329   นางสาวอินทิรา   แสงอุทัย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303103301   นางสาวกนกกาญจน์   นันท์ชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103302   นางสาวกนกภรณ์   ดู่สันเทียะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103303   นางสาวกรรณิการ์   กาวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103305   นางสาวกัญญาณัฐ   ไกรรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103307   นายเกริกฤทธิ์   เกษนาวา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103308   นางสาวเข็มอักษร   เพ็ญกรรณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103309   นางสาวจินตนา   พิมพ์ใจมวล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103312   นางสาวชญานิษฐ์   จักรใจวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103317   นางสาวนวรัตน์   พงษ์พันธ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103318   นางสาวนันท์นภัส   ไชยชนะชมภู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103319   นางสาวนิชนันท์   จางกอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103320   นางสาวนูรซากิช   อิสสภาพ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103321   นางสาวบุชายา   กองมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103322   นางสาวบุษญา   มะโน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103324   นางสาวปิญชาทิตย์   บัวอินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103325   นางสาวปิยฉัตร   อารีย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103326   นางสาวพจนารถ   สิงหเสนี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103327   นางสาวพรไพลิน   เรวัตโต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103328   นางสาวพัชรนันท์   โรจะนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103329   นางสาวพัทธมน   ปู่แหลง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103331   นางสาวภาณุมาศ   ยกทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103336   นางสาวรุ่งฤดี   คำแดง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6303103337   นางสาวรุ่งอรุณ