กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

วันที่เริ่มต้น 17/08/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 17/08/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจและการบริหารธุรกิจเกษตร รวมทั้งที่มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพที่ดี โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นั้น
ทั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลได้สนับสนุนนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการและทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสายวิชาชีพนั้น จึงถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวที่หลักสูตรได้กำหนดไว้จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในชั้นปีที่ 1 ให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแต่ละศาสตร์วิชาในหลักสูตรโดยภาพรวม รวมทั้งการมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะสามารถรองรับการต่อยอดการเรียนในแต่จะแขนงวิชาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล