โครงการสืบสานเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
-
วันที่เริ่มต้น 12/07/2565 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 12/07/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด วัดตโปทาราม (วัดบ่อน้ำร้อน) จ.ระนอง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง ได้จัดโครงการสืบสานเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดตโปทาราม (วัดบ่อน้ำร้อน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล