กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ และ สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
-
วันที่เริ่มต้น 02/07/2565 เวลา 7:30 วันที่สิ้นสุด 02/07/2565 เวลา 13:30
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการและสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ เพื่อเป็นการพบปะนักศึกษาภาคสมทบ ที่เรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 39 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   39 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล