โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 30/06/2565 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 01/06/2565 เวลา 18:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
เนื่องจาก การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจะช่วยทำให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติ และสร้างทัศนคติที่ดี เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรในคณะ และรุ่นพี่ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก ได้พบปะ พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือแก่นักศึกษาตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในคณะผลิตกรรมการเกษตร ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะจึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียน โครงสร้างหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลพื้นฐานในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้บรรลุผล สำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจ

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารแผ่พืชน์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ รหัส 65 (ลูกแม่โจ้รุ่น 87) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวเข้าเรียน และยังมีกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะในระดับสากล ทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งด้วยแนวคิดที่ว่า "ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ Ai กำลังจะครองเมือง" ดังนั้นเด็กรุ่นใหม่ควรมีทักษะที่ Ai ไม่สามารถทำได้ เช่น การเข้าสังคม การมีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ระบบสารสนเทศต่างๆที่ทันสมัย ถึงจะอยู่รอดอย่างมีความสุข คณะจึงมีการเสนอกิจกรรมทางเลือกให้นักศึกษาใหม่ได้พัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมที่ชอบ และมีกิจกรรมภาคบันเทิงเพื่อจะช่วยสร้างความประทับใจ สร้างเสริมให้บรรยากาศที่เจอกันวันแรก เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 640 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   750 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามกำหนดการที่วางไว้ จำนวน 850 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล