โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 26/07/2565 เวลา 19:00 วันที่สิ้นสุด 10/08/2565 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
การเสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัยให้กับนักศึกษาใหม่ เป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการในทุก ๆ ปี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในระหว่างการดำรงสถานะเป็นนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง มีจิตสำนึกที่ดี สามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญของหลักการอยู่ร่วมกัน การที่ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการลงไปพบปะ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับนักศึกษาใหม่ เป็นกระบวนการสื่อสารที่สำคัญยังคงมีความมาก โดยมุ่งผลประโยชน์ไปยังนักศึกษาใหม่เป็นผู้มีวินัยดี รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ แนวทางปฏิบัติไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ไม่สร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น รวมถึงสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ดังนั้น งานพัฒนาวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี รู้จักแบ่งปันสิ่งที่ดีงามสู่เพื่อนในสังคมมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล