โครงการ Archmju tutor
Archmju tutor
วันที่เริ่มต้น 28/07/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 29/07/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนในลัษณะวิชาชีพเฉพาะ มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นนักออกแบบที่ดี มีความเป็น Good Designer ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวน 111 คน โดยยังมีนักศึกษาบางส่วนที่จะต้องมีการเรียนรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมเพิ่มเติม
ในการนี้สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในปรับตัวของนักศึกษามใหม่เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความคุ้นเคยในวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการ Archmju tutor โดยมีการจัดกิจกรรมติวปรับพื้นฐานความถนัดพื้นฐานทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล