โครงการไหว้ครูมัคคุเทศก์และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 04/08/2565 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 04/08/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ มีนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี จำนวนกว่า 600 คน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตผู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะด้านการท่องเที่ยวและบริการตามเป้าหมายผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร นอกจากเนื้อหาวิชาการแล้ว คณะพัฒนาการท่องเที่ยวยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร การให้คำปรึกษา การดูแลนักศึกษาในด้านประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาเพื่อให้สามารถต่อยอดสู่โลกอาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ในการนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการไหว้ครูมัคคุเทศก์และพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาการท่องเที่ยวประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   457 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล