โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 02/07/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/07/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะทำการจัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งสองสาขาได้ร่วมกันทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ได้รู้จักการสานความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การปรับตัวเข้าหากันในสังคม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องของคณะพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น สร้างความสามัคคีต่อกัน และสามารถทำงานร่วมกันในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   202 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล