โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565

วันที่เริ่มต้น 23/07/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/07/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6219101308   นางสาวนัชชา   นิมาแสง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 14ชั่วโมง
6219101316   นายศรายุทธ   สิงห์เทศ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 14ชั่วโมง
6219102522   นายพงศพล   ศรีบุญเรือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 14ชั่วโมง
6219102528   นายศตวรรษ   จันดา : ภูมิสถาปัตยกรรม 14ชั่วโมง
6219102534   นายอุทัย   ไชยเลิศ : ภูมิสถาปัตยกรรม 14ชั่วโมง
6219103508   นายณัฎฐนันท์   นันทะระ : สถาปัตยกรรม 14ชั่วโมง
6219103525   นางสาวสิรินยา   เกศหอม : สถาปัตยกรรม 14ชั่วโมง
6319101301   Mr.Sokmanuth   Sorn : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
6319101302   นายเกียรติศักดิ์   นามจำปา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
6319101303   นายจิณพรต   มียวน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
6319101304   นางสาวจิรัชฌา   ชัยเลิศ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
6319101306   นายตะวัน   ศรีสร้างคอม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
6319101310   นายพุฒิพงศ์   แสงทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
6319101313   นางสาวรูสนา   ลาแซ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
6319101314   นายสิทธิชัย   สมัยมงคล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
6319101316   นายอนุวัฒน์   ก๋าแก่น : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
6319101318   นายแดง   นายคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
6319101319   นางสาวธัญจิรา   ทรายทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24ชั่วโมง
6319102502   นางสาวกันติชา   กายสิทธิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102504   นายกิตติทัศน์   แซ่ตั้ง : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102505   นางสาวเกล็ดมณี   แพ่งตี่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102506   นายจิรภัทร์   บนขุนทด : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102507   นางสาวชฎารัตน์   โคตรศรี : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102508   นางสาวชนนิกานต์   วัฒนวิกย์กรรม์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102509   นางสาวชนิดา   บำรุง : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102510   นางสาวชนิตร์นันท์   เพชรประพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102511   นายชยกร   ประสิทธิธัญการ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102514   นางสาวดวงพร   วงศ์จันทร์เจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102516   นางสาวบุษกร   ฤทธิดิเรก : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102517   นายปกรณ์เกียรติ   ขุนจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102518   นางสาวปวีณนุช   ปาลี : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102519   นางสาวพัชรินทร์   ศรีสมศักดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102520   นางสาวพิมพ์ลภัส   วงค์ใหญ่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102521   นายภฤศ   ศิลปพรหมมาศ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102522   นางสาวรุ่งทิวา   พลเยี่ยม : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102525   นางสาวเรืองศิริ   จิตวิโส : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102526   นางสาวลักษิกา   อยู่คง : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102528   นางสาววิสุทธิดา   ประดิษฐเพชร : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102529   นายวีริศ   ซือสวัสดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102530   นางสาวศิวนาถ   ชีช้าง : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102531   นางสาวศุฌาวรินทร์   แก้วอุบล : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102532   นายสถาปนา   ปรุงทำนุ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102533   นางสาวสิรีชยา   มณีดำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102534   นางสาวสิรีวรา   มณีดำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102535   นางสาวหทัยธร   สายอ๋อง : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102536   นางสาวอนงค์นาฎ   สะปันนา : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102537   นายอนัญญา   คำมี : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102538   นางสาวอนัญญา   ไหมอยู่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102539   นางสาวอภิญญา   เกิดแก่น : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102540   นางสาวอภิญญา   แสนโคตร : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102542   นางสาวอรกานต์   จิตต์รัก : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319102543   นางสาวอินทุนิภา   จินา : ภูมิสถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103502   นางสาวจันทนิภา   พฤกสุวรรณ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103503   นางสาวจางฟง   พรทิพย์ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103505   นางสาวเจตนัตว์   แสงทอง : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103506   นายชญานนท์   อินทรประวัติ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103507   นางสาวชนัดดา   คงเครือ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103508   นางสาวชรินทร   บุญทุม : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103509   นายญาณากร   โคลำ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103510   นางสาวณัฐพร   แก้วสาย : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103511   นางสาวณัฐริกา   เสนา : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103512   นางสาวณัฐวรา   รักสัตย์ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103513   นายณัฐวัชร   ศรีพุ่ม : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103514   นางสาวณัฐสุดา   เหล็กดี : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103515   นางสาวธนพรรณ   ดีเอี่ยม : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103517   นางสาวนรากร   หลวงสนิท : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103518   นางสาวนรินทิพย์   จันทิชัย : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103520   นางสาวนัชชา   แซ่ย่าง : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103521   นางสาวเบญจรัตน์   แสนละคร : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103522   นางสาวเบญจวรรณ   กามาด : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103523   นางสาวปณิตา   รัตนศรี : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103524   นางสาวปภาวรินทร์   มีสอาด : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103525   นางสาวประภาพร   บัวกล้า : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103527   นายปัณณ์   เงาดี : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103528   นายพีระ   โม้คำ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103529   นางสาวภัทรวดี   ปวงรังษี : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103531   นางสาวมนทกานต์   สมพูล : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103532   นางสาวรัตน์ธิดาภรณ์   จินจำ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103533   นางสาวรัตนาวดี   แก้วตุ้ย : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103535   นางสาวรุ่งนภา   บุญชู : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103536   นางสาววงศ์วรุณ   อุ่นบ้าน : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103537   นางสาววรดา   ดารา : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103538   นางสาววรางคณา   คุ้มเสาร์ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103539   นางสาววรางวรรณ   คำล้น : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103540   นางสาววิราวรรณ   บุญประเสริฐ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103541   นางสาววิลาวัลย์   ตันปะละ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103542   นางสาวศรุตา   วันดี : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103543   นางสาวศศิวิมล   พลรัตน์ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103544   นางสาวศิรประภา   นามกาล : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103545   นางสาวสิรินทิพย์   จันทะศรี : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103546   นางสาวสุวนันท์   พรวน : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103547   นางสาวอติกานต์   จำปา : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103548   นางสาวอริสรา   ปัญจมพาณิชย์ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103550   นางสาวอารียา   สาคร : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103552   นางสาวณัฐกานต์   สวนแก้ว : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
6319103553   นางสาวอวัศยา   วิริยะวิทย์ : สถาปัตยกรรม 24ชั่วโมง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน ที่ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และภูมิสังคม ทั้งนี้ยังได้กำหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข คือ บัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะต้องมีศักยภาพ มีความเป็น Good Designer ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility) ทักษะในการดำเนินชีวิต และทักษะทางสังคม การส่งเสริมสุขภาพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม และจิตสาธารณะต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility)
ดังนั้น ทางคณะฯ จึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้น ทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษาและนักศึกษาที่จะจบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพในสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาที่พึงตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ซึ่งโครงการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มาจากการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ธำรงรักษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตท้องถิ่นและชาติ พัฒนาและบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น องค์กร เครือข่าย หน่วยงานภายในและภายนอก ให้เกิดการสร้างสรรค์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหลายมิติ ได้แก่ องค์ความรู้ด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกจิตสำนึกด้าน Green – Eco Unity and Community สืบสาน เผยแพร่ และสร้างสรรค์องค์กรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล