กิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงการ Digital Marketing Idea contest 2022

วันที่เริ่มต้น 07/07/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 07/07/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
บริษัท สยาม คูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จัดโครงการ "SKL พัฒนาเศรษฐกิิจชุมชนอย่างยั่งยืน ปี 2565" เพื่อพัฒนาวิสหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงสัตว์และผักปลอดสาร (สวนปันสุข) ตลอดจนพัมนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ และด้วยความร่วมมือระหว่างคณะและบริษัทสยาม คูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จึงจัดการประกวดแข่งขันโครงการ "Digital marketing Idea Contest 2022" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจได้วางแผนธุรกิจด้านการตลาดดิจิทัล สนับสนุนการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล