โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 01/07/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 01/07/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ความสำคัญต่อการบริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รวมถึงบริการหรือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อม ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จึงกำหนดให้มีการบริการด้านวิชาการแก่นักศึกษาโดยผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับสถาบัน และคณะของตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อม สำหรับวางแนวทางในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 240 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   229 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล