กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 01/07/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 01/07/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จอมสุดา ดวงวงษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6210101311   นางสาวณัฐิดา   ปงลังกา : การประมง 5ชั่วโมง
6210101316   นายนิติวัฒน์   ต้อนรับ : การประมง 5ชั่วโมง
6210101317   นางสาวบัณฑิตา   ชื่นพะแสง : การประมง 5ชั่วโมง
6210101318   นายปรัชญา   ดีรักษา : การประมง 5ชั่วโมง
6210101319   นางสาวปริฉัตร   ปรากฎรัตน์ : การประมง 5ชั่วโมง
6210101320   นางสาวปรียา   สาพา : การประมง 5ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 5ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 5ชั่วโมง
6310101320   นางสาวพีรดา   ไขแสง : การประมง 5ชั่วโมง
6410101002   นายกิตติธัช   เดชสง : การประมง 5ชั่วโมง
6410101004   นายชยากร   บัวอุไร : การประมง 5ชั่วโมง
6410101005   นายชีวิน   สุภาบุตรี : การประมง 5ชั่วโมง
6410101006   นายณัฐวัฒน์   เต่แก้ว : การประมง 5ชั่วโมง
6410101011   นายนันทวุฒิ   กายโรจน์ : การประมง 5ชั่วโมง
6410101014   นางสาวปุญชรัสมิ์   วัดพิชัย : การประมง 5ชั่วโมง
6410101017   นายศิริพงษ์   สินสัจธรรม : การประมง 5ชั่วโมง
6410101018   นางสาวกรุณา   มาลัยศรี : การประมง 5ชั่วโมง
6410101019   นายก้องกิดากร   ใจวงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6410101021   นางสาวธณัชพร   มีศรี : การประมง 5ชั่วโมง
6410101306   นายจักริน   คำหว่าง : การประมง 5ชั่วโมง
6410101310   นายณัฐกุล   คิดสุขุม : การประมง 5ชั่วโมง
6410101319   นางสาวพิมพ์ใจ   ศรีขัดเค้า : การประมง 5ชั่วโมง
6410101320   นางสาวพุทธิดา   สมบูรณ์ชัย : การประมง 5ชั่วโมง
6410101340   นางสาวไอยเรศ   เสาร์คำ : การประมง 5ชั่วโมง
6410102302   นายจิรเมธ   มิตรเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 5ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 5ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล