กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่เริ่มต้น 01/07/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 01/07/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6219101308   นางสาวนัชชา   นิมาแสง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6219101316   นายศรายุทธ   สิงห์เทศ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6219102522   นายพงศพล   ศรีบุญเรือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219102528   นายศตวรรษ   จันดา : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219103501   นางสาวกัญญาณัฐ   ประชุมพรรณ์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219103508   นายณัฎฐนันท์   นันทะระ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6219103525   นางสาวสิรินยา   เกศหอม : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319101301   Mr.Sokmanuth   Sorn : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6319101302   นายเกียรติศักดิ์   นามจำปา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6319101303   นายจิณพรต   มียวน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6319101304   นางสาวจิรัชฌา   ชัยเลิศ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6319101310   นายพุฒิพงศ์   แสงทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6319101313   นางสาวรูสนา   ลาแซ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6319101316   นายอนุวัฒน์   ก๋าแก่น : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6319102510   นางสาวชนิตร์นันท์   เพชรประพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319102515   นายทวีวัฒน์   จงเจริญสิน : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319102518   นางสาวปวีณนุช   ปาลี : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319102524   นางสาวรุจิกาญจน์   เศรษฐเชื้อ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319102535   นางสาวหทัยธร   สายอ๋อง : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319102537   นายอนัญญา   คำมี : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319102543   นางสาวอินทุนิภา   จินา : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103503   นางสาวจางฟง   พรทิพย์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103506   นายชญานนท์   อินทรประวัติ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103507   นางสาวชนัดดา   คงเครือ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103510   นางสาวณัฐพร   แก้วสาย : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103522   นางสาวเบญจวรรณ   กามาด : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103528   นายพีระ   โม้คำ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103533   นางสาวรัตนาวดี   แก้วตุ้ย : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103536   นางสาววงศ์วรุณ   อุ่นบ้าน : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103537   นางสาววรดา   ดารา : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103539   นางสาววรางวรรณ   คำล้น : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103540   นางสาววิราวรรณ   บุญประเสริฐ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103542   นางสาวศรุตา   วันดี : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6319103543   นางสาวศศิวิมล   พลรัตน์ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6419101001   นางสาวกุลธิดา   สรจักร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101003   นายชานนท์   ลันทูล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101004   นายถิรเดช   รักจงเจริญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101006   นายธันว์พันธุ์   ใจเสมอ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101007   นายธีระพล   เลาดี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101008   นายภานุวัฒน์   รบแคล้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101009   นางสาวมัณฑนา   ทิพย์จักร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101010   นางสาววนิดา   เดชพิชัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101011   นายสุทธิพล   กล่ำชื่น : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101013   นายธันยบูรณ์   จันทร์มุข : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101014   นายธาวิน   โรจนะบุรานนท์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101015   นายธีรภัทร   สาอุตม์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101016   นายฤชา   พงษ์สมร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101017   นางสาวศศิกานต์   แก่นจันทร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101304   นายพัฒน์   ปัญโญใหญ่ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101305   นางสาวสุทธิลักษ์   สุทาคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6419101306   นายเจริญทรัพย์   ลูกแม่พระ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
โลกในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือกิจกรรมนักศึกษานั้น มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นทำให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นเครื่องมือฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ และรู้จักคิด รู้จักวางแผนอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดการทำงานขององค์กรอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีระยะเวลาที่แน่นอน สามารถวางระบบการทำงานที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล