โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ BA คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 06/07/2565 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 06/07/2565 เวลา 22:00
สถานที่จัด อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6306102316   นางสาวเจนจิรา   ปุ้มแสง : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102329   นางสาวณัฐกานต์   ใบบอกบุญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102362   นายปุณณะสิริ   ฤทธิ์มนตรี : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102375   นายภาสกร   สมานกุลบุตร : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102376   นายภูเบศร์   วีร์บุตร : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102400   นายสุวรรณ   ลุงออ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102416   นางสาวแพวรา   ปาละดี : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102423   นางสาวภัทรนิษฐ์   กาญจนเจริญกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102421   นายพีรภัทร   ยอนสายัณห์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6506101321   นางสาวกัลณสรณ์   ศรีวิลัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506102301   นางสาวเสาวลักษณ์   บุญยวง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102309   นายกฤตวิทย์   ศิริสอน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102341   นายจิรภัทร   ศรีสองเมือง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102365   นายญาณกร   จินามา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102377   นางสาวณัฐชา   ทาวรรณ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102378   นางสาวณัฐชุตา   สูนเสียง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102389   นายณัฐพัทธ์   ชินสนธิกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102403   นางสาวทิพรดา   พ่วงจีน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102469   นางสาวปวีณ์ธิดา   พรีพรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102507   นายภราดร   บวรรัตนตรัย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102549   นายวทัญญู   อินทชัย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102555   นางสาววริศา   พลวาณิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102556   นางสาววริษฐา   ปลัดสุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102562   นางสาววิภวานี   สงวนวงษ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102640   นายศุภโชติ   ยิ้มสุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102641   นางสาวอคิราภ์   เอียการนา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506103355   นางสาวณัฐนิชา   จันทรบง : บัญชี 6ชั่วโมง
6506105338   นายรัชกฤช   สิทธิอมรธนา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมมัดมือฮ้องขวัญต๋ามเตียนต้อนรับน้องใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ สร้างความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา บันทึกประวัตินักศึกษาในการกำกับดูแลและช่องทางการสื่อสารสำหรับนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการให้กับนักศึกษาใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล