โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ BA คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 06/07/2565 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 06/07/2565 เวลา 22:00
สถานที่จัด อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมมัดมือฮ้องขวัญต๋ามเตียนต้อนรับน้องใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ สร้างความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา บันทึกประวัตินักศึกษาในการกำกับดูแลและช่องทางการสื่อสารสำหรับนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการให้กับนักศึกษาใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล