โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 29/06/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/06/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6208106306   นางสาวน้ำเพชร   ศรีโหม้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6208106307   นางสาวปฐมาพร   คำแฝง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6208106312   นางสาววราลี   ตันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6208107316   นายอภิชัย   มาเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6308111301   นางสาวกนกวรรณ   มูลเมือง : บัญชี 6ชั่วโมง
6308111302   นางสาวกุลจิรา   คีรีรัตน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6308111304   นางสาวญาดาวดี   ปราบมนตรี : บัญชี 6ชั่วโมง
6308111306   นางสาวเบญญาภา   สุภาแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6308111308   นางสาวศิริยากร   ประกาศ : บัญชี 6ชั่วโมง
6308111310   นางสาวอรทัย   ใจเปรี้ยว : บัญชี 6ชั่วโมง
6308111312   นางสาวชยานันท์   ชูขำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6308115309   นางสาวธัญชนก   กระเซ็น : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6308116311   นางสาวสร้อยฟ้า   ดิษคำเหมาะ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6308116318   นางสาวจุฑามาศ   คำนาน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408106303   นางสาวตรีทิพยนิภา   จันทร์ลอย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6408106304   นางสาววรารัตน์   สิงห์สกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6408106305   นางสาววริศรา   ณ.ลำปาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6408106306   นายวสวัตต์   โภชนกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6408106307   นางสาวอสมาภรณ์   สุวรรณเวก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6408106308   นางสาวนุชนาฏ   ปัดสำราญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6408107304   นายชัยยัณห์   ยศบัวพิษย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6408107307   นางสาวพัชรพร   รักษาโพธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6408107311   นางสาวรมณี   สุขบาง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6408107313   นายสุริยา   ขันทะพล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6408108302   นางสาวฐายินี   แก้วยะ : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6408108309   นางสาวรัตติกาล   กันยะเส : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6408108310   นายรุ่งสว่าง   แสนโซ้ง : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6408108312   นางสาวปรียานุช   เพิ่มเติม : การจัดการชุมชน 6ชั่วโมง
6408109001   นางสาวกฤษณา   สิงห์คะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109002   นางสาวชลลดา   สายเกต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109003   นางสาวสุชาดา   โยชนะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109301   นายกรฤทธิ   ทำมารุ่งเรือง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109302   นางสาวกัลยา   แซ่ผ่าน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109304   นางสาวจีราพร   วิบุลย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109305   นายชนะชัย   กาญจนเจริญนนท์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109306   นายณัฐภัทร   แย้มกลีบ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109308   นายธีรพงศ์   รัตนสามัคคี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109309   นางสาวปรียาภรณ์   ภูษิตาภรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109310   นายภูเบศ   สุนา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109311   นายภูรินทร์   สุขนิล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109313   นายวรฤทธิ์   ทรัพย์มาก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109314   นางสาววรัชยา   อติชาติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109319   นายเมฆา   นาราช : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109320   นายจักรเพชร   กมลเลิศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109321   นายนัทธพงศ์   ชาวไพร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109322   นายภูรินทร์   ทองหวี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109323   นายกุลธร   สุขเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408109324   นางสาวบัณฑิตา   ศิริเวช : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
6408114302   นางสาวกนกวรรณ   อ่วมแป้น : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114304   นางสาวกฤตพร   น้อยสี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114305   นายกฤษติรัตน์   โกมลรัตน์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114307   นางสาวกุลิสรา   อยู่เจริญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114308   นางสาวเกตุมณี   อินทะสุข : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114310   นายเกษมสันต์   ประทุมเหง่า : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114312   นายเกียรติศักดิ์   เนียมท่าเสา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114313   นางสาวขวัญจิรา   อินสอน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114314   นางสาวครองขวัญ   เทพอุบล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114317   นางสาวจินดารัตน์   สิริสุนทรกุล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114318   นายจิรกิตติ์   แห้วศรี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114319   นายจิรทีปต์   คำโสภา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114320   นางสาวจิราพร   แก้วใส : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114321   นางสาวจุฑามาศ   แซ่แต้ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114322   นายเจษฎา   คงยืน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114324   นางสาวชมพูเนกข์   แย้มบัญชา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114326   นายฐนพจน์   ศรีมงคลภากุล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114327   นางสาวฐานิกา   ถาวรประทาน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114328   นายฐิตากร   ผดุงพงษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114329   นางสาวฐิติยา   เครือแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114330   นางสาวณภัทร   เนรมิตร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114334   นายทิวธง   ทองประไพ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114335   นายธนดนย์   กันเนตร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114337   นายธนบูลย์   ยิ้มยวน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114338   นางสาวธนัชพร   อินทร์วงค์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114339   นางสาวธวัลหทัย   เคี่ยมการ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114340   นางสาวธัญญาลักษณ์   วงเวียน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114341   นางสาวธิดาพร   ระวีรุ่ง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114343   นางสาวนภัสสร   จันตาน้อย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114344   นางสาวนภาภรณ์   ภู่น้อย : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114347   นางสาวนิตยา   มีชำนาญ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114351   นางสาวปราณี   ไชยวงศ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114352   นางสาวปริศนา   คงเปี่ยม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114353   นางสาวปาณิศา   เมืองดี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114354   นางสาวปิยธิดา   จีนามูล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114355   นางสาวเปรมกมล   สุริยะลังกา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114357   นางสาวพรชิตา   ธรรมลังกา : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114358   นายพฤกษา   โค้วตระกูล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114361   นางสาวพันธ์วิรา   พันธ์เลิศ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114364   นางสาวพิมพ์รวี   จุ้ยเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114365   นายภูรินทร์   เก่งการทำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114366   นายโมดูล   ภูมิถาวร : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114367   นางสาวรัชฎา   ประยงสิน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114368   นางสาวรัตติกาล   อมฤกษ์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114369   นายรัตนศักดิ์   แม้นชน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114370   นางสาวรัตนากร   บุญเสม : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114372   นางสาววริษา   เป็งคำวัน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114375   นายวิชาฤทธิ์   ชั่งทอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114377   นางสาวศตพร   สังข์ทอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114378   นางสาวศิรินันท์   สายทองสด : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114379   นางสาวศิริวรรณ   สุแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114380   นายศุภกิตติ์   คำเลี้ยง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114381   นายศุภชัย   วงค์เสือ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114382   นางสาวศุภัคธัญณี   อิสรานนท์ยามี : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114383   นายสรวิชญ์   เขียวละออ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114386   นางสาวสุพรรษา   ปัญญาไว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114388   นางสาวสุภาภรณ์   ธราสุขกุล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114389   นางสาวสุรารักษ์   พันทองคำ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114390   นางสาวโสมโสภา   สหุนันต์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114391   นายอนุรักษ์   พาลีวล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114392   นางสาวอนุสรา   สุดแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114395   นายอาซีม   เรืองอ่อน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114396   นางสาวอุดมลักษณ์   โชติทอง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114397   นางสาวไอลดา   ยังกิญจิ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114399   นางสาวจิรวรรณ   ดีมูลมั่ง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114400   นางสาวจุรินทร์รัตน์   สุวรรณัง : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114401   นายชยกร   โฆษิตศุภกุล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114404   นายธีรโชติ   แถมสุข : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114405   นางสาวนันทนา   พุทธิยกุล : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114406   นายพงศกร   ทองมั่น : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114409   นางสาวภูริษา   คำแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114410   นางสาวลักษ์ขณา   แสงแก้ว : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114411   นางสาววรรณาพร   จินดาจรัส : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114413   นายสุธี   ปิยะจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408114415   นางสาวเบญจวรรณ   บุตรเทศ : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408115306   นางสาวศิญารัตน์   ทิพย์สูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115307   นายศุภกร   สุวรรณไตรย์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115308   นายอภิภวัส   กระจาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115309   นายณัฐดนัย   อุ่นจันเงิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115310   นางสาวดวงตะวันฉาย   คำอุบล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115311   นายนลิต   กวางทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115312   นายปิยวัฒน์   บุตรจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408115316   นางสาววิภารัตน์   เงินขาว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
6408116303   นางสาวชลดา   ฉลวย : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116306   นายณัฐวุฒิ   กรรณิกา : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116310   นางสาวธีรนุช   เกตุสด : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116314   นายพงศธร   ศิริขันธ์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116315   นายพบธรรม   ทองเทพ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116316   นางสาวพีระดา   พึ่งเจริญ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116317   นางสาวมาติกา   ยาง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116318   นางสาววรรณวิสาข์   บุญประจวบ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116319   นางสาววิรดี   จิตรตั้ง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116324   นางสาวสุนิสา   ขาวเครือ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116325   นางสาวอรสา   ทางประโยชน์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116326   นางสาวปภาพินน์   อรัญทอง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116328   นายณภัทร   ตันนารัตน์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408116329   นางสาวอภิญญา   ตระกูลชัยชนะ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6408131304   นายถิรเจตน์   อิ่นอ้าย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131310   นางสาวทักษิณี   รักษายศ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131311   นายธนพงษ์   โตอาจ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131312   นายพุฒิพงศ์   ใสสะอาด : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131313   นางสาวสรยา   สะอูน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131314   นายอภิวิชญ์   ทานา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131315   นายอาทิตย์   ม่วงหวาน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131316   นางสาวเนตรทราย   เผือกผ่อง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131317   นางสาวกาญจน์ศรัณย์   ลอยใหม่ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131318   นางสาวพัชรพร   ทรัพย์เจริญ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
6408131320   นายนพดล   บัวแก้ว : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล