กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 21/04/2565 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 21/04/2565 เวลา 15:00
สถานที่จัด บริเวณอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
เวลา 06.30 – 09.00 น. จัดวางบาตรไว้บนโต๊ะเพื่อให้ทุกท่านใส่บาตรอาหารแห้ง ทำบุญตามอัธยาศัย 5 บาตร
เวลา 07.00 - 08.00 น. พิธีบวงสรวงขึ้นท้าวทั้งสี่ ไหว้เจ้าที่ ตามวิถีความเชื่อชาวล้านนา
เวลา 08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการและรายงานตัวเข้าแข่งขัน“ส้มตำลีลา”
เวลา 09.00 น. พิธีทางศาสนา
- พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ - ถวายภัตตาหารเพล - ถวายสังฆทาน
เวลา 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ กล่าวเปิดโครงการ
เวลา 10.00 น. พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส คณะผลิตกรรมการเกษตร
- พิธีกรกล่าวเชิญ อ. ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
กล่าวคำขอขมา และขอพรจากผู้อาวุโส พร้อมเป็นผู้ดำเนินรายการ
- ขอผู้แทนบุคลากร ประเคนของดำหัวแด่ผู้อาวุโส
- บุคลากรนำสลุงใส่น้ำขมิ้นส้มป่อย ขอพรดำหัวผู้อาวุโสตามประเพณีล้านนาไทย
- ตัวแทนผู้อาวุโส กล่าวอวยพรบุคลากร
- คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวอวยพร
เวลา 11.00 น. - เวลา 13.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
เวลา 11.00 น. แข่งขันส้มตำลีลา (*5 รางวัล 800 /600 /300/ 200 /200 บาท จากผู้บริหาร)
- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
- ร่วมทำข้าวต้มมัดและขนมจ๊ก ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยแม่ครูล้านนา ศรัทธาวัดวิเวก
- ร่วมร้องเพลงขับกล่อมบรรยากาศในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน พี่ น้อง ชาวคณะผลิตกรรมการเกษตร
เวลา 15.00 น. ร่วมแรงร่วมใจจัดเก็บสถานที่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   103 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จัดกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ เวลา 06.30 – 09.00 น. จัดวางบาตรไว้บนโต๊ะเพื่อให้ทุกท่านใส่บาตรอาหารแห้ง ทำบุญตามอัธยาศัย 5 บาตร
เวลา 07.00 - 08.00 น. พิธีบวงสรวงขึ้นท้าวทั้งสี่ ไหว้เจ้าที่ ตามวิถีความเชื่อชาวล้านนา
เวลา 08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการและรายงานตัวเข้าแข่งขัน“ส้มตำลีลา”
เวลา 09.00 น. พิธีทางศาสนา
- พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ - ถวายภัตตาหารเพล - ถวายสังฆทาน
เวลา 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ กล่าวเปิดโครงการ
เวลา 10.00 น. พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส คณะผลิตกรรมการเกษตร
- พิธีกรกล่าวเชิญ อ. ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
กล่าวคำขอขมา และขอพรจากผู้อาวุโส พร้อมเป็นผู้ดำเนินรายการ
- ขอผู้แทนบุคลากร ประเคนของดำหัวแด่ผู้อาวุโส
- บุคลากรนำสลุงใส่น้ำขมิ้นส้มป่อย ขอพรดำหัวผู้อาวุโสตามประเพณีล้านนาไทย
- ตัวแทนผู้อาวุโส กล่าวอวยพรบุคลากร
- คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวอวยพร
เวลา 11.00 น. - เวลา 13.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
เวลา 11.00 น. แข่งขันส้มตำลีลา (*5 รางวัล 800 /600 /300/ 200 /200 บาท จากผู้บริหาร)
- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
- ร่วมทำข้าวต้มมัดและขนมจ๊ก ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยแม่ครูล้านนา ศรัทธาวัดวิเวก
- ร่วมร้องเพลงขับกล่อมบรรยากาศในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน พี่ น้อง ชาวคณะผลิตกรรมการเกษตร
เวลา 15.00 น. ร่วมแรงร่วมใจจัดเก็บสถานที่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล