โครงการ M&I Sustainability Advocate Project จัดโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล Incentive Travel, SITE Thailand

วันที่เริ่มต้น 27/09/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/09/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล Incentive Travel, SITE Thailand เป็นสมาคมของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล แห่งเดียวของประเทศไทย ร่วมกับ SITE Foundation และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) #TCEB
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว #ToBiz ชั้นปี 3 #ToBizGen3 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #TDS #MJU โดยมี อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
ร่วมโครงการ M&I Sustainability Advocate Project จัดโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล Incentive Travel, SITE Thailand เป็นสมาคมของผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล แห่งเดียวของประเทศไทย ร่วมกับ SITE Foundation และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) #TCEB
เพื่อการรับรองนักศึกษาในฐานะ SITE Thailand M&I Sustainability Young Ambassador
ภายใต้รูปแบบ Sustainability Ambassador นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อน #เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainability Development Goals #SDGs ซึ่งเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมในทศวรรษนี้
#SITEThailand #SustainabilityAmbassador
#SITEUnite #YouthPower #ReshapeTheWorld
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล