กิจกรรมปี๋สลีเมืองเชียงใหม่ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง

วันที่เริ่มต้น 13/04/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 16/04/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด ข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. -สาธิตการประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก ต้นเทียน เวลา ๐๙.๐๙ น. -ประธานในพิธีจุดธูปเทียน ณ แท่นบูชาเครื่องสักการะ ในโอกาสครบรอบ ๗๒๖ ปี สลีเมืองเชียงใหม่ การสร้างเมืองเชียงใหม่ -พราหมณ์ประกอบพิธียื่นโยงโองการ -ช่างฟ้อนรำถวาย -คณะกรรมการถวายเครื่องสักการะองค์พระญามังราย สรงน้ำพระเจ้าค่าคิง -เตรียมสถานที่จัดงาน “๗๒๖ ปี สลีเมืองเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง”
วันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้ประชาชนปักตุงจัย ไม้ค้ำโพธิ์ ถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำพระ สรงน้ำพระญามังราย
เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน การตีกลองสะบัดชัย (ประเภทเยาวชนและประชาชน) -การแข่งขันการตีกลองปู่เจ่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดโอกาสให้ประชาชนปักตุงจัย ไม้ค้ำโพธิ์ ถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำพระ สรงน้ำพระญามังราย เวลา ๑๐.๐๐ น. - เริ่มการแข่งขันฟ้อนเล็บ (ประเภทประชาชน และเยาวชน) - การประกวดการแต่งกายสตรีชุดพื้นเมืองงาม
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดโอกาสให้ประชาชนปักตุงจัย ไม้ค้ำโพธิ์ ถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำพระ สรงน้ำ พระญามังราย เวลา ๑๐.๐๐ น. การแข่งขันดนตรี พื้นเมือง (ประเภทเยาวชนและประชาชน) -ประกวดซอพื้นเมือง ประเภทเยาวชน -ประกวดปั๋นปอนปี๋ใหม่
วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวพร้อมกัน ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย -พิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ประธานกุลุ่มและผู้อาวุโส พ่อครู แม่ครูฟ้อน -การประกวดทำอาหารพื้นเมือง “แกงอ่อมหมู” -การแสดงทางวัฒนธรรม -กิ๋นหอมต๋อมม่วน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. -สาธิตการประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก ต้นเทียน เวลา ๐๙.๐๙ น. -ประธานในพิธีจุดธูปเทียน ณ แท่นบูชาเครื่องสักการะ ในโอกาสครบรอบ ๗๒๖ ปี สลีเมืองเชียงใหม่ การสร้างเมืองเชียงใหม่ -พราหมณ์ประกอบพิธียื่นโยงโองการ -ช่างฟ้อนรำถวาย -คณะกรรมการถวายเครื่องสักการะองค์พระญามังราย สรงน้ำพระเจ้าค่าคิง -เตรียมสถานที่จัดงาน “๗๒๖ ปี สลีเมืองเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง”
วันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้ประชาชนปักตุงจัย ไม้ค้ำโพธิ์ ถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำพระ สรงน้ำพระญามังราย
เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน การตีกลองสะบัดชัย (ประเภทเยาวชนและประชาชน) -การแข่งขันการตีกลองปู่เจ่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดโอกาสให้ประชาชนปักตุงจัย ไม้ค้ำโพธิ์ ถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำพระ สรงน้ำพระญามังราย เวลา ๑๐.๐๐ น. - เริ่มการแข่งขันฟ้อนเล็บ (ประเภทประชาชน และเยาวชน) - การประกวดการแต่งกายสตรีชุดพื้นเมืองงาม
วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดโอกาสให้ประชาชนปักตุงจัย ไม้ค้ำโพธิ์ ถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำพระ สรงน้ำ พระญามังราย เวลา ๑๐.๐๐ น. การแข่งขันดนตรี พื้นเมือง (ประเภทเยาวชนและประชาชน) -ประกวดซอพื้นเมือง ประเภทเยาวชน -ประกวดปั๋นปอนปี๋ใหม่
วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวพร้อมกัน ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย -พิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว ประธานกุลุ่มและผู้อาวุโส พ่อครู แม่ครูฟ้อน -การประกวดทำอาหารพื้นเมือง “แกงอ่อมหมู” -การแสดงทางวัฒนธรรม -กิ๋นหอมต๋อมม่วน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล