โครงการ Media digital for presentation 2021
โครงการ Media digital for presentation 2021
วันที่เริ่มต้น 11/08/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/08/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในด้านคุณสมบัติและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงฏิบัติการ Media digitals for presentation 2021ขึ้น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยมีวิทยากรพิเศษได้แก่ นางสาวธัญญชนก กุศะโรจน์ นางสาวธัญวรัตม์ แก้วทอง และ นางสาวเฟื่องฟ้า เทพปิตุพงศ์ นักศึกษาจากโครงการตรีควบโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นักศึกษาระดับปริญญาโท) เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพจากการปฏิบัติงานจริง และมีความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้เครื่องมือใหม่ๆ ประกอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการเสริมสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 23 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล