โครงการ One by One

วันที่เริ่มต้น 04/01/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/03/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เนื่องจากการเรียนการสอนในสาขาวิชามีลักษณะเป็นแบบสองภาษา คือ การบรรยายภาษาอังกฤษในรายวิชา สาขาวิชาจึงมีการติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด จึงได้มีการจัดโครงการ One by One ขึ้น ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 12 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการ แนวทางการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตลอดจนสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักศึกษาอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 23 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล