โครงการสร้างสัมพันธ์ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 10/02/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/02/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6209101301   นางสาวกชพร   พิพัฒน์สำโรง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101305   นางสาวกัญญารัตน์   สถานกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101310   นางสาวเขมิกา   ปูคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101319   นายชัชชัย   แก้วเณร : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101322   นางสาวณัฐชยา   สามัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101325   นางสาวณาฐเซียร์   เทรวิซาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101327   นางสาวดารารัตน์   กลิ่นขจร : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101334   นายธนวินท์   เกตุคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101335   นางสาวธนัชพร   ศิริพงศา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101336   นายธนาทัช   ศิวพรอนันต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101337   นางสาวธวัลรัตน์   ใจปิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101347   นางสาวปิยะฉัตร   ศรีคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101356   นางสาวพิมพ์ชนก   ถวายนิล : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101365   นางสาวมากีตาร์   แสนสุภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101366   นางสาวมาริสา   มาเยอะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101369   นางสาวรุ่งทิวา   พยาเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101379   นางสาวศศิกาญจน์   จิตนันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101385   นางสาวสุชาวลี   ใจรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6209101386   นางสาวสุทธิดา   คำปันวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101301   นางสาวธวษมน   ดำอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101346   นางสาวปิยากร   คำจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101366   นางสาววิภา   วงค์ชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101378   นางสาวสุกัญญา   นนทธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101388   นางสาวอนุสรา   แสนสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 18ชั่วโมง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีการจัดตั้งและดำเนินงานด้านการจัดการศึกษามาตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีนับจากการยกระดับเป็นคณะ หากนับรวมระยะเวลาการจัดตั้งสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเวลากว่า 27 ปี คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจึงมีศิษย์เก่ากระจายอยู่ทั่วประเทศไทยหลายร้อยคน ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและความมั่นคงของกิจการคณะนั้น คือ ความเข้มแข็งของศิษย์เก่า กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรของคณะจึงมีความสำคัญที่จะทำให้คณะได้มาซึ่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เครือข่าย รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในรูปต่าง ๆ ที่แสดงถึงความผูกพันและพลังความร่วมมือในทุกภาคส่วนของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้บริหารและบุคลากรคณะสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของคณะได้

ในการนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการสร้างสัมพันธ์ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์คณะพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและคณะพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการเก็บข้อมูลจำเป็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของคณะ อาทิ ความต้องการการฝึกอบรม ทักษะจำเป็นเพิ่มเติมสำหรับการทำงานในอนาคต การถ่ายทอดประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และนักศึกษาปัจจุบันรุ่นน้อง ซึ่งคณะจะได้สรุปรวบรวมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล