โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 8 #THMFair2021 "8th Tourism and Hotel Management Fair 2021: Virtual Tourism and Hotel Contest #8" รูปแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่เริ่มต้น 17/09/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/09/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6209102302   นางสาวกุลกันยา   มีผดุง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6209102304   นายจิราสิทธิ์   อัง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6209102307   นายธงชัย   คัพเลอร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6209102308   นายธนกฤษ   บุญอินทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6209102314   นางสาวเบญจมาศ   ปาต๊ะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6209102316   นางสาวพรชนก   ศรีวงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6209102323   นางสาวศุภิสรา   นะวะยศ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6209102329   นางสาวอรณี   แพพิมพารัตน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
6209102332   นายอเล็กซานเดอร์   เสนทาวงศ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 20ชั่วโมง
โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 8 #THMFair2021 "8th Tourism and Hotel Management Fair 2021: Virtual Tourism and Hotel Contest #8" วันที่ 17 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว #ToBiz ชั้นปี 3 #ToBizGen3 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #TDS #MJU ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 8 #THMFair2021 "8th Tourism and Hotel Management Fair 2021: Virtual Tourism and Hotel Contest #8" วันที่ 17 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายของฝากของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว โดยใช้ภาษาอังกฤษ English Presentation Competition on Selling Tourism Souvenirs
2. การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์
3. การแข่งขันด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ "ปรับลักษณ์ เปลี่ยนลุค ยุค New Normal"
4. การแข่งขันทำคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "เที่ยวไทยวิถีใหม่" New Normal Tourism
จัดโดย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #THMMSU มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล