กิจกรรมกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา 1 หลักสูตร 1 ผลิตภัณฑ์

วันที่เริ่มต้น 28/03/2565 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 28/03/2565 เวลา 20:00
สถานที่จัด ศูนย์บริการวิชาการ (AP Shop) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
หนึ่งหลักสูตร หนึ่งผลิตภัณฑ์
กิจกรรมกาดเกษตร ในหัวข้อ “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา”
ระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 เวลา 8.30 – 21.00 น.
ณ ศูนย์บริการวิชาการ (AP Shop) อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมตลอดทั้งวัน
- สรงน้ำพระ / ก่อเจดีย์ทราย / ตุงไส้หมู / ตุงนักษัตร / จำหน่ายอาหารพื้นเมือง เสื้อผ้า /
- ของใช้ งานคราฟจากชุมชน
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการจัดสวนถาดแนวทางใหม่สำหรับอาชีพเสริม
9.00 – 9.15 น. พิธีเปิดการอบรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
9.15 – 12.00 น. บรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการจัดสวนถาดแนวทางใหม่สำหรับอาชีพเสริม
โดย อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี
(บรรยายหลักการจัดสวนถาด การเลือก ต้นไม้ วัสดุ สาธิตการจัดสวนถาด
ไม้อวบน้ำ แคตตัส)
17.00 – 21.00 น. ดนตรีโฟลคซอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการจัดสวนถาดแนวทางใหม่สำหรับอาชีพเสริม
9.00 – 9.15 น. พิธีเปิดการอบรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
9.15 – 12.00 น. บรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการจัดสวนถาดแนวทางใหม่สำหรับอาชีพเสริม
โดย อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี
(บรรยายหลักการจัดสวนถาด การเลือก ต้นไม้ วัสดุ สาธิตการจัดสวนถาด
ไม้อวบน้ำ แคตตัส)
17.00 – 21.00 น. ดนตรีโฟลคซอง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล