โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 01/02/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ในรายวิชาสหกิจศึกษา ศศ497 ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา ศศ497 จำนวน 53 คน ซึ่งได้มีการจัดการให้ นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจตามสถานประกอบการต่างๆทั้งรัฐบาลและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 25 แห่ง ประกอบด้วยสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ และเพื่อให้การดำเนินการในโครงการนี้มีความสมบูรณ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงจัดให้มีการนิเทศงานนักศึกษาเพื่อให้เกิดการชี้แนะและส่งเสริมนักศึกษาซึ่งจะเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานจริงในอนาคต ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 และภายหลังจากการนิเทศงานเสร็จสิ้นสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาแก่เพื่อนและรุ่นน้อง ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 106 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล