พัฒนาศักยภาพนักการตลาดดิจิทัล (การตลาด)

วันที่เริ่มต้น 02/03/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 02/03/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีการนำ Digital Technology เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานด้านการตลาด ที่ต้องการส่งมอบสินค้าของกิจการให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อย่างไรก็ตามด้วยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงในปัจจุบัน ธุรกิจส่วนใหญ่ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต และแพล๊ตฟอร์มทางการตลาดดิจิทัล ด้วยปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทางบริษัท การใช้ Google analytics
จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำการตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้ทางสาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการนำเครื่องมือ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ ที่มุ่งจะผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจและธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นนักการตลาดอย่างมืออาชีพ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนั้น โครงการนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจบรรลุเป้าหมายและเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 119 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล