เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (การจัดการ)

วันที่เริ่มต้น 02/02/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 02/02/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดแนวทางในการผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ และการบริหารธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ นั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จึงให้ความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ธุรกิจสีเขียว และธุรกิจดิจิทัล โดยการบูรณาการผลงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน ส่งเสริมและสร้างประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตร เป็น บัณฑิตที่มีศักยภาพสอดคล้องกับพันธกิจของคณะและหลักสูตร ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการเรียน หลักสูตรจึงขออนุมัติจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 422 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล