เตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ

วันที่เริ่มต้น 11/02/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/02/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธื 2565 และประจำปีการศึกษา 2563-2564 ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกซ้อม การเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี การแสดงความยินดีกับบัณฑิต ศิษย์เก่าดีเก่น และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของคณะบริหารธุรกิจ
ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 56  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล