กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่น 43 และรุ่น 44

วันที่เริ่มต้น 11/02/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/03/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6110101342   นายบทวชง   มากล้น : การประมง 10ชั่วโมง
6110101349   นายพงษ์สิริ   จันทร์เสาร์ : การประมง 10ชั่วโมง
6110101360   นายภานุพงศ์   สาริโน : การประมง 10ชั่วโมง
6210101311   นางสาวณัฐิดา   ปงลังกา : การประมง 10ชั่วโมง
6210101319   นางสาวปริฉัตร   ปรากฎรัตน์ : การประมง 10ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 10ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 10ชั่วโมง
6210102315   นางสาวประภานิช   สองแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310101001   นางสาวกฤติกา   ศรีกัลลา : การประมง 10ชั่วโมง
6310101002   นายกวินกิตติ์   วีระพันธ์ : การประมง 10ชั่วโมง
6310101003   นายคงเดช   คุณประทุม : การประมง 10ชั่วโมง
6310101004   นางสาวณัฏฐ์นรี   ลักษณะสกุล : การประมง 10ชั่วโมง
6310101005   นายณัฐวุฒิ   โทนหงส์สา : การประมง 10ชั่วโมง
6310101006   นายณัฐวุฒิ   อาหลี : การประมง 10ชั่วโมง
6310101008   นางสาวปลายฟ้า   ภมรสูตร : การประมง 10ชั่วโมง
6310101009   นายพงศธร   อ่อนคำ : การประมง 10ชั่วโมง
6310101010   นายพลภัต   พานิช : การประมง 10ชั่วโมง
6310101011   นายภานุวัฒน์   ศิริกุล : การประมง 10ชั่วโมง
6310101013   นายวรวิทย์   หิรัญวงษ์ : การประมง 10ชั่วโมง
6310101014   นางสาววาสนา   แก้วยงกต : การประมง 10ชั่วโมง
6310101015   นางสาวศิริพร   หอมจันทร์ : การประมง 10ชั่วโมง
6310101016   นางสาวศิริลักษณ์   เสถียร : การประมง 10ชั่วโมง
6310101017   นายศุภชัย   เอี่ยมสอาด : การประมง 10ชั่วโมง
6310101018   นายศุภณัฐ   คงสี : การประมง 13ชั่วโมง
6310101019   นางสาวอลิษา   ศรีหะรัญ : การประมง 10ชั่วโมง
6310101020   นางสาวอัฐภิญญา   แสนใจ : การประมง 10ชั่วโมง
6310101021   นางสาวอุษา   ธรรมศร : การประมง 10ชั่วโมง
6310101023   นายธฤต   ไชยเจริญ : การประมง 10ชั่วโมง
6310101301   นายกฤษศุวิทย์   แก้วงาม : การประมง 10ชั่วโมง
6310101303   นางสาวกัลย์สุดา   รัตนชัยนันทกุล : การประมง 10ชั่วโมง
6310101306   นางสาวจุติภรณ์   นันไชย : การประมง 10ชั่วโมง
6310101308   นายชญานนท์   วุฒิไกรอุดมเดช : การประมง 10ชั่วโมง
6310101310   นางสาวชลิตา   จองจันทร์ : การประมง 10ชั่วโมง
6310101311   นายณฐโชค   ขันตี : การประมง 10ชั่วโมง
6310101314   นางสาวณัฐริกา   อินชูใจ : การประมง 10ชั่วโมง
6310101320   นางสาวพีรดา   ไขแสง : การประมง 10ชั่วโมง
6310101322   นายภูมิพงศ์   ทองสุข : การประมง 10ชั่วโมง
6310101323   นางสาวมญชุ์ปริยา   เชียงรินทร์ : การประมง 10ชั่วโมง
6310101324   นางสาวรวิสรา   สุทธิจิต : การประมง 10ชั่วโมง
6310101328   นางสาววลัยพรรณ   มีทองคำ : การประมง 10ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 10ชั่วโมง
6310101334   นายสุทธิพงศ์   เอี่ยมทอง : การประมง 10ชั่วโมง
6310101335   นายสุทธิพันธ์   แก่นยิ่ง : การประมง 10ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 10ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 10ชั่วโมง
6310101340   นายอัมรินทร์   เกิดสมมาตร : การประมง 10ชั่วโมง
6310102301   นายกรวิชญ์   กายา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310102302   นายกฤษกร   จิณะกับ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310102305   นายจิณณวัตร   ม่วงมี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310102308   นายชัยนิตย์   ธรรมมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310102309   นายชัยวัฒน์   กนกจรัสวาณิชย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310102310   นายชุติวัต   คะปานา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310102314   นางสาวธีนิดา   อัศวภูมิ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310102316   นางสาวปวริสรา   กล่อมสุนทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310102319   นายภานุ   แสงฉาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310102320   นายวีรภัทร   แก้วสีทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310102324   นายสุทธิพัตร์   ทองรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310102325   นายสุทิวัส   ดีชูศร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6310102327   นายอธิษฐ์   รัศมีเพ็ญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6410101001   นางสาวกรรณิการ์   กริมรัมย์ : การประมง 10ชั่วโมง
6410101002   นายกิตติธัช   เดชสง : การประมง 10ชั่วโมง
6410101003   นายคุณานนต์   จ้อนเจิม : การประมง 10ชั่วโมง
6410101004   นายชยากร   บัวอุไร : การประมง 10ชั่วโมง
6410101005   นายชีวิน   สุภาบุตรี : การประมง 10ชั่วโมง
6410101006   นายณัฐวัฒน์   เต่แก้ว : การประมง 10ชั่วโมง
6410101007   นายทศนัย   งะหมาด : การประมง 10ชั่วโมง
6410101008   นายธนภัทร   แก้วภิบาล : การประมง 10ชั่วโมง
6410101009   นายนนทวัชร์   ภู่ยิ้ม : การประมง 10ชั่วโมง
6410101011   นายนันทวุฒิ   กายโรจน์ : การประมง 10ชั่วโมง
6410101012   นายนาครินทร์   พุ่มนุ่ม : การประมง 10ชั่วโมง
6410101013   นายปกรณ์   ยิ่งมีมา : การประมง 10ชั่วโมง
6410101014   นางสาวปุญชรัสมิ์   วัดพิชัย : การประมง 10ชั่วโมง
6410101017   นายศิริพงษ์   สินสัจธรรม : การประมง 10ชั่วโมง
6410101018   นางสาวกรุณา   มาลัยศรี : การประมง 10ชั่วโมง
6410101019   นายก้องกิดากร   ใจวงศ์ : การประมง 10ชั่วโมง
6410101020   นางสาวณัฐณิชา   ศรีระ : การประมง 10ชั่วโมง
6410101021   นางสาวธณัชพร   มีศรี : การประมง 10ชั่วโมง
6410101022   นายอำนาจ   มะละ : การประมง 10ชั่วโมง
6410101303   นางสาวกุลธิดา   ศรีโมรา : การประมง 10ชั่วโมง
6410101306   นายจักริน   คำหว่าง : การประมง 10ชั่วโมง
6410101308   นายชญานนท์   บุญงาม : การประมง 10ชั่วโมง
6410101310   นายณัฐกุล   คิดสุขุม : การประมง 10ชั่วโมง
6410101313   นายธนดล   คำลือ : การประมง 10ชั่วโมง
6410101315   นายธีรนันต์   ไกรนุกูล : การประมง 10ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 10ชั่วโมง
6410101319   นางสาวพิมพ์ใจ   ศรีขัดเค้า : การประมง 10ชั่วโมง
6410101321   นางสาวฟ้าพราว   ไตรณรงค์ : การประมง 10ชั่วโมง
6410101323   นายภูวดล   นิลมณี : การประมง 10ชั่วโมง
6410101333   นางสาวสุพรรณวณี   เกิดแก้ว : การประมง 10ชั่วโมง
6410101335   นางสาวอนัญญา   วัชโรทยาน : การประมง 10ชั่วโมง
6410101336   นางสาวอภิญญา   พรหมมา : การประมง 10ชั่วโมง
6410101340   นางสาวไอยเรศ   เสาร์คำ : การประมง 10ชั่วโมง
6410101346   นายญาณวุฒิ   เล็กศรัณยพงศ์ : การประมง 10ชั่วโมง
6410101351   นายพลเชฎฐ์   ธุระวรรณ์ : การประมง 10ชั่วโมง
6410101353   นายภัสกร   ชายทุ่ย : การประมง 10ชั่วโมง
6410101360   นายอชิรวัตติ์   งามผล : การประมง 10ชั่วโมง
6410102302   นายจิรเมธ   มิตรเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6410102303   นายณัฐภัทร   กันพาวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6410102306   นางสาวนิดารัตน์   เต็มคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6410102307   นางสาวเนติภรณ์   สีสดเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6410102310   นางสาวพิมพ์พร   คำสม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6410102311   นายวัฏจักร   รู้เที่ยง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6410102313   นางสาวสุทิตา   อินสวย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
6410102314   นายหฤษณ์   วุฒิพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 10ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล