โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 26/02/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/02/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
สภานักศึกษาเป็นองค์กรที่มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงการเรียกร้องสิทธิ์ของนักศึกษา เนื่องด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2564 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสภานักศึกษา ประจำปี2565เป็นไปดัวยความเรียบร้อย สภานักศึกษาประจำปี 2564 จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อดำเนินกิจกรรมคัดเลือกประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษา และคณะกรรมาธิการบริหารสภานักศึกษา ตลอดจนเป็นนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดในครั้งนี้ ไปปรับใช้ได้ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นองค์กรที่รักษาผลประโยชน์ของนักศึกษา และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล