โครงการเสวนา สานสัมพันธ์ครอบครัวสภานักศึกษา 38 ปี

วันที่เริ่มต้น 13/02/2565 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 13/02/2565 เวลา 20:00
สถานที่จัด ลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101333   นางสาวสุจิรา   แซ่จื้อ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6315123344   นายเจตนิพัทธ์   เลสัก : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6401101027   นายเตชินท์   ชรอย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102388   นายประกอบบุญ   ประดับวงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102507   นายวรพล   ปานขาว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6405105322   นางสาวปวีณ์นุช   ปงกองแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105329   นางสาวพิมพ์วิภา   สมบุญชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105338   นางสาวรุจิรัตน์   เวชมะโน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101385   นางสาวพันธิตรา   คำจา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101387   นางสาวพิมพ์ธิดา   ลุงจ่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101438   นางสาวอารดา   เต๋จ๊ะใหม่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102442   นางสาววิภาวัณย์   หัดถะพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102459   นางสาวอรปรียา   ศรชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102464   นางสาวรัชชประภา   ธนาชัยวราคุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406104316   นางสาววศินี   อินทะขัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6410101346   นายญาณวุฒิ   เล็กศรัณยพงศ์ : การประมง 3ชั่วโมง
ด้วยสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มุ่งรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2527-ปัจจุบัน เป็นเวลา 38 ปี ที่สภานักศึกษามุ่งสร้างสรรค์และดำรงไว้ซึ่งกิจกรรมใต้วิสัยทัศน์สภานักศึกษาที่ว่า”เป็นองค์กรที่รักษาผลประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อมุ่งสู่การทำงานที่มีคุณภาพ”และเนื่องในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดให้วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562 - 2563 และปีการศึกษา 2563 - 2564 จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้สภานักศึกษาในวาระนี้ได้ ศิษย์เก่าสภานักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตสภานักศึกษาได้พบปะพูดคุยกัน
ด้วยเหตุนี้ ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านตรวจสอบและประเมินผลโครงการรวมไปถึงการทำงานด้านพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการของนักศึกษาระหว่างศิษย์เก่าสภานักศึกษา บัณฑิตสภานักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษาในวาระปัจจุบัน และนักศึกษาที่มีความสนใจในการทำงานของสภานักศึกษา เพื่อเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานและนำมาปรับใช้ในการทำงานของสมาชิกสภานักศึกษา รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกสภานักศึกษาวาระปัจจุบันทำงานอย่างเสียสละเพื่อส่วนรวมตลอดจนร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสภานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 และปีการศึกษา 2563 - 2564 และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าสภานักศึกษา บัณฑิตสภานักศึกษารวมทั้งสมาชิกสภานักศึกษาในวาระปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 75 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล