โครงการค่ายอินทนิลอาสา สภากล้าใหม่ ประจำปี 2564

วันที่เริ่มต้น 28/12/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/01/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนพัฒนาน้ำขุนคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6105101349   นายปฐวี   อุทวีสาร : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6106103402   นางสาวรัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 24ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 24ชั่วโมง
6204106321   นายวรวิชญ์   มณีธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 24ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 24ชั่วโมง
6301122011   นายจิรโชติ   อุทัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6301122026   นายธนาพร   อนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 24ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6305105393   นางสาวรัชดาพร   อภัยนอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 24ชั่วโมง
6314101317   นางสาวญาณิกา   ขันทะธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
6314101319   นางสาวฐิติพร   แดงเป้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   ดีวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
6314101330   นางสาวทัชชญา   ฉิมบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
6315123344   นายเจตนิพัทธ์   เลสัก : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
สภานักศึกษาเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมด้านพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา สภานักศึกษาได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจด้านการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการร่วมถึงหน้าที่ต่าง ๆ ภายในสภานักศึกษาเพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกสภาอาสาเพื่อร่วมกันศึกษาการทำงานของสภานักศึกษาก่อนการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาประจำปี 2565 เพื่อสร้างเครือข่ายของนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมอีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงในการร้องเรียนปัญหาที่กระทบต่อสิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกสภานักศึกษาในปัจจุบันกับสมาชิกสภาอาสา
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ที่จะจัดโครงการค่ายอินทนิลอาสา สภากล้าใหม่ ประจำปี 2564 ขึ้นเพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของสภานักศึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม โดยจัดกิจกรรมที่พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของนักศึกษาและสร้างเครือข่ายในการทำงานให้เป็นตัวแทนกระบอกเสียงของนักศึกษา รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องอาสาด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกันและจะมีการเสริมสร้างให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสารู้จักรับผิดชอบต่อสังคมในการทำกิจกรรมอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียน ตลอดจนเรียนรู้การทำงานรูปแบบการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา ในวันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนพัฒนาน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 69 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล